Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

8 czerwca odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Obrady rozpoczęła procedura udzielania absolutorium burmistrzowi Maciejowi Radtke z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2015. Na początku sesji odczytana została pozytywna opinia o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 wydana przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Następnie również pozytywną opinię przedstawiła w tej sprawie Komisja Rewizyjna Rady Miasta. W wyniku głosowania rada jednogłośnie (przy obecności 14 radnych) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2015 rok oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015r.

Radni przyjęli sprawozdanie z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie za 2015 rok. Z przedstawionego dokumentu wynika, że głównym źródłem przychodów własnych, bo aż 41,14 % w 2015 roku były dochody z wynajmu pokojów hotelowych, a na drugim miejscu organizacja obozów sportowych. Radni zatwierdzili również roczne sprawozdanie finansowe oraz rachunek zysku i strat ZOZ – Miejskiego Ośrodka Zdrowia.

Kolejna uchwała dotyczyła zmian w strefie parkowania na terenie miasta Lubawa. Opłaty za parkowanie pojazdów będą pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 17.00, natomiast w soboty, niedziele oraz święta parkowanie będzie bezpłatne.

Radni nadali również nazwę kolejnej drodze wewnętrznej na terenie miasta. „Narzędziowa” – taką nazwę będzie nosić droga dojazdowa do ulicy Przemysłowej.

W toku obrad uchwalono również regulamin cmentarza komunalnego położonego przy ul. Borek. Dokument ten określa zasady korzystania z cmentarza oraz znajdującego się na jego terenie domu przedpogrzebowego, organizację uroczystości pogrzebowych, prawo do grobu, użycie grobu, ekshumację oraz przepisy porządkowe.

W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody na obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy wprowadzono regulacje dotyczące w szczególności wykluczenia z dotychczasowej ochrony sztucznych zbiorników wodnych, w tym najbardziej problemowych stawów i oczek wodnych. W związku z tym rada podjęła stosowną uchwałę.

Do budżetu wprowadzono środki pochodzące na dofinansowanie budowy i prowadzenia żłobka pochodzące z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”. Dotacja zna ten cel wynosi 444.757 złotych. Pozostałą kwotę potrzebną do przygotowania oraz wyposażenia budynku samorząd pokryje ze środków własnych. Żłobek miejski ma rozpocząć swoją pracę jesienią tego roku.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top