Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Budżet miasta na 2015 rok uchwalony

Budżet miasta na 2015 rok uchwalony

Budżet miasta na 2015 rok uchwalony

22 grudnia odbyła się ostatnia sesja w tym roku. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta na kolejny 2015 rok. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zarówno dla budżetu miasta Lubawa na rok 2015, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2039, a także pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta, radni uchwalili obydwa te dokumenty.

Przyszłoroczny budżet poświęcony jest głównie rozliczeniu i dokończeniu trwających miejskich inwestycji dotyczących Rewitalizacji Łazienek Lubawskich, budowy ul. Lipowej czy budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym przy ul. Antoniny Schneider, ale także zakończeniu dokumentacji projektowych, m.in. dla ulic Sadowej i Wiśniowej czy koncepcji zagospodarowania terenu po byłym zamku biskupów chełmińskich, która w najbliższych tygodniach będzie konsultowana z mieszkańcami. W budżecie na 2015 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, zostały zapisane środki na działania społeczne związane z ochroną miejskich zabytków, rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży czy związane z profilaktyką zdrowotną dotyczącą szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz pneumokokom. Zgodnie z założeniami budżetowymi kontynuowany ma być również m.in. w przyszłym roku wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Olsztynie remont ulicy Kupnera.

Radni podjęli również uchwały w sprawie nadania statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie, przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa na 2015 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa na 2015 rok.

Radni zdecydowali również o zawarciu porozumienia komunalnego z Gminą Miejską Iława. Porozumienie dotyczyło opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Z tego tytułu Gmina Miejska Lubawa zapłaci Gminie Miejskiej Iława dotację w kwocie 4.800 złotych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w schronisku 2 psów z terenu miasta. Od marca przyszłego roku swoją działalność rozpocznie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nidzicy i właśnie tam będą trafiały bezdomne zwierzęta z terenu miasta. Schronisko wybudowane zostało ze środków Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna, do którego należy Lubawa.

Kolejną uchwałą Rady Miasta była zmiana stawek opłat za zajęcie pasa drogowego związanego z przeprowadzaniem robót drogowych, montażem urządzeń telekomunikacyjnych tzw. „ostatniej mili”. Pod pojęciem „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym. Uchwałą Rady Miasta obniżony został podatek od nieruchomości pod grunty oraz budynki wykorzystywane pod tę infrastrukturę telekomunikacyjną.

Rada miasta wyznaczyła również dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Lubawa w składzie Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Został nim Tadeusz Licznerski.

Radni powołali także Komitet do spraw przygotowania Programu rewitalizacji miasta Lubawa na lata 2015-2022. W skład Komitetu wchodzą: Jan Sarnowski – Przewodniczący Rady Miasta Lubawa, Dariusz Ismer – członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Ośrodka Aktywności, Stanisław Kieruzel – Zastępca Burmistrza Miasta Lubawa, Krzysztof Ornowski – Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie, Grzegorz Rolka – członek zarządu „Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” oraz Marek Szymański – pracownik Urzędu Miasta Lubawa
Rada zatwierdziła również plany pracy stałych komisji oraz Rady na przyszły rok.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top