Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA  I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Składowej

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza brutto zł

Wadium zł

1.

EL1I/00013428/7 – nieruchomość zlokalizowana w obrębie 10 miasta Lubawa, oznaczona nr 17/5, 17/7 i 17/9 o powierzchni łącznej 0,8840 ha

Nieruchomość stanowi niezabudowane działki gruntu

Zgodnie z obowiązującym MPZP nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej (symbol 3.16 UM). Ponadto wschodnie krańce działki nr 17/5 przeznaczone są pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (symbol 3.14.KDD), natomiast południowe krańce działki przeznaczone są pod tereny dróg wewnętrznych (symbol 3.18 KDW).

980.000,00

100.000,00

 • Nieruchomość nie posiada obciążeń i jest wolna od zobowiązań.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Lubawa ul. Rzepnikowskiego 9A, sala nr 3, I piętro.

 • Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i zostanie ustalona z uczestnikami przetargu.

 • Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości przelewem na konto Urzędu Miasta Lubawa – Bank Spółdzielczy Lubawa Nr  89  8832 0001 1001 0000 0332 0004. Wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Miasta najpóźniej do dnia 22 września 2015 roku.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium przepada w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 • Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.

 • Burmistrz Miasta Lubawa może odwołać przetarg z uzasadnionych przyczyn.

 • Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 • Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, na stronie internetowej www.lubawa.pl oraz w BIP Urzędu Miasta http://lubawa.bip-wm.pl.

 • Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, pok. nr 8, I piętro, tel. 89 645 53 00.

Burmistrz Miasta Lubawa

/-/ mgr Maciej Radtke

Lubawa, dnia 15 lipca 2015 roku

 

Komentarze

Komentarze

Scroll to top