Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA  I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w MPZP

Lokal użytkowy nr  1 znajdujący się na parterze budynku trzykondygnacyjnego położonego w Lubawie przy ulicy Rynek 1.

KW nr

EL1I/00016593/5

działka nr 585 o pow. 0,0381 ha, obręb 3.

Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 56,09 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 21,40 m2. W lokalu znajdują się następujące pomieszczenia: sala operacyjna, pom. socjalne, pom. techniczne, wc. W skład lokalu wchodzi udział 93/1000 w nieruchomości wspólnej – prawie własności działki gruntu oznaczonej nr 585 obręb nr 3 miasta Lubawa o powierzchni 0,0381 ha i w częściach wspólnych budynku.

Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczone symbolem T–17.

Cena wywoławcza: 500.000,00 zł
Wadium: 50.000,00 zł

Nieruchomość nie posiada obciążeń i jest wolna od zobowiązań.
Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi nie szybciej niż 30 grudnia 2015 roku, po zakończeniu obowiązywania umowy najmu.
Podana cena nie zawiera podatku od towarów i usług. Do ceny lokalu osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Lubawa ul. Rzepnikowskiego 9A, sala nr 3, I piętro.
Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i zostanie ustalona z uczestnikami przetargu.
Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości przelewem na konto Urzędu Miasta Lubawa – Bank Spółdzielczy Lubawa Nr  89  8832 0001 1001 0000 0332 0004. Wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Miasta najpóźniej do dnia 28 lipca 2015 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.
Burmistrz Miasta Lubawa może odwołać przetarg z uzasadnionych przyczyn.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, na stronie internetowej www.lubawa.pl oraz w BIP Urzędu Miasta http://lubawa.bip-wm.pl.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, pok. nr 8, I piętro, tel. 89 645 53 00.

Lubawa, dnia 22 maja 2015 roku

Burmistrz Miasta

/-/ mgr Maciej Radtke

Szczegółowe informacje Biuletyny Informacji Publicznej: http://lubawa.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=284980

Komentarze

Komentarze

Scroll to top