Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niżej wymienionej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Lokal użytkowy nr  1 znajdujący się na parterze budynku trzykondygnacyjnego położonego w Lubawie przy ulicy Rynek 1.

KW nr

EL1I/00016593/5

działka nr 585 o pow. 0,0381 ha, obręb 3.

Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 56,09 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 21,40 m2. W lokalu znajdują się następujące pomieszczenia: sala operacyjna, pom. socjalne, pom. techniczne, wc. W skład lokalu wchodzi udział 93/1000 w nieruchomości wspólnej – prawie własności działki gruntu oznaczonej nr 585 obręb nr 3 miasta Lubawa o powierzchni 0,0381 ha i w częściach wspólnych budynku.

Zgodnie z obowiązującym MPZP nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczone symbolem T–17.

Cena wywoławcza: 500.000,00 zł

Wadium: 50.000,00 zł

 • Nieruchomość nie posiada obciążeń i jest wolna od zobowiązań.

 • Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi nie szybciej niż 30 grudnia 2015 roku.

 • Podana cena nie zawiera podatku od towarów i usług. Do ceny lokalu osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 • Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Lubawa ul. Rzepnikowskiego 9A, sala nr 3, I piętro.

 • Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i zostanie ustalona z uczestnikami przetargu.

 • Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości przelewem na konto Urzędu Miasta Lubawa – Bank Spółdzielczy Lubawa Nr  89  8832 0001 1001 0000 0332 0004. Wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Miasta najpóźniej do dnia 9 listopada 2015 roku.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium przepada w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 • Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu.

 • Burmistrz Miasta Lubawa może odwołać przetarg z uzasadnionych przyczyn.

 • Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony 31 lipca 2015 roku.

 • Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, na stronie internetowej www.lubawa.pl oraz w BIP Urzędu Miasta http://lubawa.bip-wm.pl.

 • Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, pok. nr 8, I piętro, tel. 89 645 53 00.

Burmistrz Miasta Lubawa

/-/ mgr Maciej Radtke

                                                                                                                              Lubawa, dnia 4 września 2015 roku

1

1

Komentarze

Komentarze

Scroll to top