Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW
na rok szkolny 2015/2016

STYPENDIUM SZKOLNE

Urząd Miasta Lubawa informuje, że między 1 a 15 września 2015 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne jest przyznawane:

 • na wniosek rodziców (opiekunów prawnych),
 • na wniosek pełnoletniego ucznia,
 • na wniosek dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,
 • z urzędu.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służ społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi nieprawidłowościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki:
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Lubawa.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Jednocześnie informujemy, iż z związku z wejściem w życie dnia 1 października 2015 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie od 1 października 2015 roku będzie wynosić 514 zł. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy materialnej dla uczniów wg nowego kryterium powinny złożyć wniosek również w terminie od 1 do 15 września 2015 r. Po tym terminie wnioski nie będą rejestrowane.

Osobom kwalifikującym się do w/w pomocy w kryterium dochodowym 456 zł stypendium szkolne przysługuję od 1 września b.r., natomiast osobom kwalifikującym się zgodnie z nowym kryterium dochodowym, t. j. 514 zł stypendium szkolne przysługuje od 1 października b.r.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe . Do dochodu wlicza się:

 • każde wynagrodzenie za pracę (netto),
 • dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł., a od 1 października 2015 roku będzie to kwota 288zł),
 • dochód z działalności gospodarczej,
 • świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • alimenty,
 • emerytury i renty,
 • inne dochody, które nie zostały wymienione, a stanowią źródło utrzymania rodziny.

Od dochodu rodziny, odlicza się:

 • składki płacone na ubezpieczenie rolników do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w rodzinach uzyskujących dochód z gospodarstwa rolnego, które opłacane są na bieżąco, potwierdzone dowodem wpłaty;
 • alimenty świadczone na rzecz innych osób (dowód wpłaty).

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Zasiłek szkolny może być przyznany:

 • na wniosek rodziców (opiekunów prawnych),
 • na wniosek pełnoletniego ucznia,
 • na wniosek dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,
 • z urzędu.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie gminy określa regulamin, uchwalony przez Radę Miasta Lubawa (w załączeniu).

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać i należy składać w Urzędzie Miasta Lubawa w pok. nr 7.

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu (89) 645-53-08.

 

Załączniki:

1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubawa
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top