Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

Burmistrz Miasta Lubawa
ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
2. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
3. Doświadczenie zawodowe – 5 letni staż pracy, w tym 3 lata pracy w pomocy społecznej.
4. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Znajomość zagadnień związanych z:
a/ pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i innych programów zewnętrznych,
b/ działalnością organizacji pozarządowych, o pożytku publicznym i wolontariacie.
3. Ukończone kursy lub szkolenia o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi na stanowisku.
4. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich i rozwiązywania konfliktów.

3. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

1. Kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników ŚDS oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy oraz przełożonego służbowego względem pracowników tej jednostki.
3. Przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce.
4. Nadzór, kontrola i wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce.
5. Realizacja statutowych zadań określonych w statucie tej jednostki.
6. Opracowanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania jednostki oraz sporządzanie sprawozdań.
7. Administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu jednostki.
8. Wykonywanie innych zadań powierzonych lub poleconych przez uprawnione osoby lub podmioty.

4. Formy zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

1. Pełny wymiar czasu pracy.
2. Praca wymaga predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z uczestnikami i pracownikami ŚDS oraz predyspozycji do pracy z osobami zaburzonymi psychicznie.
5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i curriculum vitae (CV).
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
3. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych.
7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014.1182 z póź.zm.).

6. Informacje dodatkowe:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa lub pocztą na adres: Urząd Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14 – 260 Lubawa z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie” w terminie do dnia 23 listopada 2015 r. do godz.15-tej.
2. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
4. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o kolejnym etapie procesu naboru.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Rzepnikowskiego 9A oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawa.
6. Złożone przez uczestników oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału
w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną one komisyjnie zniszczone.

B u r m i s t r z

mgr Maciej Radtke
Lubawa, 6 listopada 2015 r.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top