Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Protest mieszkańców

Protest mieszkańców

Protest mieszkańców

Lubawa 28.06.2017.

Do Starostwa Powiatowego w Iławie,

Ul. Gen. Wł. Andersa 2a

14-200 Iława

BAI.6740.371.2017.AG

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ILA 0102 D w postaci wieży typu MONOBOT M-48 o wysokości całkowitej 49,3 m n.p.t wraz z antenami sektorowymi, radioliniowymi, urządzeniami sterującymi, zasilającymi oraz zasileniem elektrycznym na wniosek P4 Sp. z.o.o. na nieruchomości nr 199/9 obr.7 m. Lubawa ul. Sadowa.

ZGŁASZAMY SPRZECIW CO DO LOKALIZACJI WNIOSKOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I WNOSIMY O NEGATYWNE ZAOPINIOWANIE WNIOSKU P4 Spółka z o.o. w sprawie j.w.

Pierwszym i najważniejszym powodem wyrażającym nasz sprzeciw, jest ochrona naszego zdrowia i życia. Jak wykazały kontrole postępowań administracyjnych dotyczących lokalizacji, budowy, rozbudowy i instalacji stacji komórkowych, a także sposobu spełnienia standardów ochrony środowiska związanego z emisją promieniowania elektromagnetycznego, przeprowadzone przez NIK w latach 2009 – 2014 (informacja wraz z raportami opublikowana została na stronie internetowej NIK, 31.12.2015 r.), obowiązujące regulacje prawne nie gwarantują należytego badania wpływu na zdrowie i jakość życia mieszkańców działających już anten, a w przypadkach wielokrotnego zwiększania mocy nadawanego sygnału mieszkańcy nie są informowani, nie ma badań wpływu szkodliwości na zdrowie ludzkie w przypadku awarii, rozregulowania stacji nadawczo-odbiorczej ( do momentu ponownego jej zestrojenia).

Według NIK wobec niejasnych przepisów urzędy niewłaściwie bądź w ogóle nie weryfikują, czy stacje komórkowe o zwiększającej się mocy nie wpłyną w niedopuszczalny sposób na sąsiednie tereny, w tym także na możliwość ich przyszłego zagospodarowania. „Tymczasem zwiększenie mocy anten powoduje zwiększenie zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych na otoczenie. Może to wpływać m.in. na ograniczenie praw do tych nieruchomości w związku ze znacznym wzrostem promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności.” NIK w swoim raporcie wskazuje ponadto na niejednolitą wykładnię przepisów w tym zakresie przez sądy administracyjne. Zauważa ponadto, że brakuje jednoznacznych przepisów prawa regulujących formę i układ prezentowania przez operatorów wyników pomiarów pól elektromagnetycznych. Stanowią zaś one jedyne dokumenty, umożliwiające organom ochrony środowiska ocenę dotrzymania limitów promieniowania, a tym samym określenia realnego narażenia ludności na to promieniowanie. Ponadto kontrola wykazała, że urzędy nie sprawdzały czy firmy certyfikowane w Polskim Centrum Akredytacji wykonują pomiary zgodnie z metodami określonymi przez ministra środowiska, w tym w budynkach w sąsiedztwie stacji bazowych oraz w miejscach dostępnych dla ludności, w których wcześniej stwierdzono natężenie promieniowania bliskie dopuszczalnego limitu.” Puentując NIK w swoim raporcie wnioskuje o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej, aby jednoznacznie i kategorycznie doprecyzować procedury budowy stacji telefonii komórkowych i określić warunki ich powstawania, zwłaszcza pod kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Zatem biorąc pod uwagę fakt, że organy powołane do tego, aby chronić nasze życie i zdrowie, jak również otaczające nas środowisko, częstokroć nie wywiązują się z powierzonych jej zadań oraz z uwagi na brak precyzyjnych regulacji prawnych w celu prawidłowego nadzorowania urządzeń znacząco oddziaływających na środowisko a w szczególności ochraniających ludzkie życie i zdrowie narażone wywołanym promieniowaniem elektromagnetycznym wnosimy kategoryczny sprzeciw co do lokalizacji.

Teren, na którym ma być zlokalizowana przedmiotowa stacja bazowa telefonii komórkowej, jest terenem budownictwa mieszkaniowego, gdzie znajdują się działki budowlane o wysokiej wartości rynkowej. Planowana w tym obszarze inwestycja całkowicie zaburzy ład przestrzenny. Niezabudowany teren przy ul. Sadowej jest zalążkiem nowo powstającego osiedla mieszkalnictwa jednorodzinnego. W ostatnim latach są realizowane nowe budynki mieszkalne. Należy zauważyć, że obszar ten jest ze względów planistyczno – urbanistycznych, infrastruktura (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczna) jest idealnym terenem pod budownictwo mieszkaniowe. Wnioskowana inwestycja po pierwsze bezdyskusyjnie negatywnie wpłynie na mieszkańców tej części miasta, jak również wywrze drastyczny i nieodwracalny skutek na wartość rynkową nieruchomości w tym regionie.

W naszej ocenie inwestycje sporne społecznie powinny być planowane i wykonywane na obrzeżach skupisk ludzkich, aby w sposób maksymalny ograniczyć szkodliwy wpływ fal elektromagnetycznych na mieszkańców.

Wnosimy o negatywne zaopiniowanie lokalizacji stacji bazowej wnioskowanej przez P4 Spółka z.o.o. Wiążemy nadzieję, że troska o życie i zdrowie mieszkańców Miasta Lubawy jak również nasz interes prawny, jest dla Starostwa Powiatowego w Iławie rzeczą nadrzędną i dlatego też nasz wniosek zostanie solidarnie uwzględniony.

Pismo otrzymują: Starostwo Powiatowe w Iławie

Do wiadomości: Burmistrz Miasta Lubawa, Media

osoby do kontaktu:
Agnieszka Kowalkowska 509610548
Tomasz Ługiewicz 606895924
Tomasz Rogowski 883390697

PODPISY W WYŻEJ WYMIENIONEJ SPRAWIE MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU MIASTA LUBAWA

Komentarze

Komentarze

Scroll to top