Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
безумный макс: дорога ярости онлайн
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

W dniu 13 maja 2015r. / środa / o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie ,stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

a/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubawa za rok 2014;

b/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2014 rok;

c/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2014 rok;

d/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa za 2014 rok;

e/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok;

f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok;

5. Sprawozdania z działalności Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie za rok 2014;

– opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta;

6. Sprawozdania z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowo-rekreacyjnej w Lubawie za rok 2014;

– opinia Komisji Rewizyjnej dot. działalności finansowej;

– opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta;

7. Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie za rok 2014;

– opinia Komisji Rewizyjnej dot. działalności finansowej;

– opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta;

8. Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Lubawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014;

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Lubawa;

10. Projektów uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie;

b/ udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała w Lubawie dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

c/ udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św.Anny w Lubawie dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

d/ udzielenia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej pw. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

e/ przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska;

f/ ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow” w zakresie miasta Lubawa;

g/ zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.;

h/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2015-2039;

i/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok.

11. Pytania i wolne wnioski.

12. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Uwaga!

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8.00.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top