Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

30 września obyła się XI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Na sesji, po pozytywnych opiniach Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, radni jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2015 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Radni podjęli uchwałę o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016-2021”. Jest to dokument opisujący działania zmierzające do poprawienia standardów życia wszystkich mieszkańców Lubawy, nie tylko grup osób, które z uwagi na problemy społeczne stanowią margines społeczeństwa. Dokument obejmuje zagadnienia z dziedziny zatrudnienia, edukacji, kultury, wypoczynku, ochrony zdrowia czy zabezpieczenia potrzeb materialnych i mieszkaniowych. Konsultacje społeczne będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie od 12 do 27 listopada br.
Uchwałą Rady zmieniono również Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubawa. Zmiana polegała na wpisaniu do Programu rewaloryzacji obiektów, w którym obecnie znajduje się Zakład Opieki Długoterminowej „Szpital Św. Jerzego” i w części których niedługo rozpocznie funkcjonowanie zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego. Umiejscowienie tych zadań w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest obligatoryjne przy staraniach dotyczących pozyskania środków unijnych na rewitalizację obiektu.
Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję planu aglomeracji Lubawa. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji  –  aglomeracja Lubawa wymagała korekty w zakresie charakteryzujących ją parametrów. Ponadto powstała konieczność aktualizacji mapy przedstawiającej zasięg aglomeracji. Nowo opracowana część graficzna propozycji planu przedstawia dokładny zasięg granic aglomeracji. Przeprowadzenie aktualizacji obszaru i parametrów miejscowej aglomeracji Lubawa korzystnie na kwestię realizacji zadań przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków.
Na sesji zmieniono również status dróg ulicy Jodłowej i Biskupa Mikołaja Chrapickiego. Drogi te zmieniły status z dróg wewnętrznych na gminne.
Radni zabezpieczyli również środki w budżecie na przygotowanie koncepcji parku linowego w Łazienkach Lubawskich.
W budżecie zwiększono również o kwotę 45.000 złotych plan wydatków związany z wykonaniem monitoringu w Łazienkach Lubawskich. W ramach tego zadania do końca roku ma zostać zamontowanych 13 kamer monitorujących bezpieczeństwo w parku oraz 3 umiejscowione na budynku Kinie Pokój, które skierowane będą na ulicę Kupnera oraz ulicę Biblii Gutenberga wraz z murami zamku biskupów chełmińskich. Zadanie obejmuje również podłączenie sieci światłowodowej w Łazienkach oraz na odcinku Łazienki – Urząd Miasta i przygotowanie serwerów do rejestracji danych z kamer. Monitoring powinien powstać do końca 2015 roku. Całkowity planowany koszt jego wykonania to 110.000 złotych.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top