Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
безумный макс: дорога ярости онлайн
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Informuję, że  XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r., tj. w środę o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:

a/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lubawy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2015 rok;
b/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2015 rok;

c/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2015 rok;
d/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa za 2015 rok;

e/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;
f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowo-rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie za rok 2015:

– opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca działalności finansowej,

– opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyniku za 2015 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie;

b/ wprowadzenia opłaty targowej;

c/ zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lubawa nr XVI/173/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenia miasta Lubawa;

d/ nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa;

e/ uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Lubawie;

f/ zmiany uchwały Nr IX/77/2015 Rady Miasta Lubawa z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia programu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie miasta Lubawa”;

g/ uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy;

h/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2016 – 2039;

i/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2016 rok.

Pytania i wolne wnioski.

Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Jan Sarnowski

Komentarze

Komentarze

Scroll to top