Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

W dniu 30 listopada 2016 r., tj. środa o godz. 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się  XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

  4. Informacja o oświadczeniach majątkowych:

a/ radnych,

b/ pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie,

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

c/ zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie,

d/ przekazania petycji,

e/ przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

f/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

g/ wniesienia majątku Gminy Miejskiej Lubawa na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawie,

h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa,

i/ nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubawa,

j/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2016 – 2039,

k/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2016 rok.

  1. Pytania i wolne wnioski.

  2. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

  3. Zamknięcie obrad.

Uwaga!

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top