Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta – burmistrz z absolutorium

Sesja Rady Miasta – burmistrz z absolutorium

Sesja Rady Miasta – burmistrz z absolutorium

14 maja odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Pierwsza jej część zdominowana została przez procedurę udzielania absolutorium burmistrzowi Maciejowi Radtke z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2014. Na początku sesji odczytana została pozytywna opinia o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 wydana przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Następnie również pozytywną opinię przedstawiła w tej sprawie Komisja Rewizyjna Rady Miasta. W wyniku głosowania radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2014 rok oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014r.
Radni przyjęli również sprawozdania z działalności Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowo-rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W toku obrad radni udzielili również dotacji na remont lubawskich zabytków. Kwotą po 20.000 złotych Rada wsparła konserwację elewacji zachodniej Koscioła pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie, remont dachu w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła oraz remont elewacji oficyny Niepublicznego Zakładu Opieki długoterminowej pw. Szpitala św. Jerzego.
Radni podjęli również uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Stowarzyszenie powstało wiosną 2006 r. w ramach Pilotażowego Programu LEADER+. Obecnie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska funkcjonuje na terenie 8 gmin. Celem LGD Ziemia Lubawska jest działalność na rzecz wspierania i upowszechniania zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowaniu partnerstwa i dialogu oraz podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. LGD, działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska przyrodniczego i wartości historyczno-kulturowych, a także rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
W związku z przyjęciem Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 do Lokalnych Strategii Rozwoju będą mogły zostać wpisane przedsięwzięcia z gmin miejskich do 20.000 mieszkańców. Projekty te będą dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Rada Miasta podjęła również uchwałę o ogłoszeniu konsultacji

społecznych projektu „Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow”. Projekt powstał na zlecenie 14 gmin należących do Sieci Miast Cittaslow, w tym Gminy Miejskiej Lubawa, przy współpracy z Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie.  Program zawiera opis planowanych Zintegrowanych Przedsięwzięć Inwestycyjnych mających na celu m.in.:
1. Przeciwdziałanie degradacji znaczenia miasta Lubawa na tle województwa i innych ośrodków.
2. Podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych,
3. Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno – zawodowej.
4. Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomi społecznej.
5. Zachowanie, ochrona promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego.
6. Wsparcie przedsiębiorców.
7. Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług zdrowotnych.
8. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
10.  Poprawa jakości obszarów zdegradowanych.
Program w dużej mierze dotyczy rewitalizacji wybranych obszarów miasta Lubawa, jak również walki z wykluczeniem i ubóstwem, dlatego koniecznym jest, aby mieszkańcy mieli możliwość partycypacji społecznej w tak ważnych kwestiach. Realizacja programu rewitalizacji będzie podlegała dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Projekt Programu będzie udostępniony w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawa.
Konsultacje społeczne w tej sprawie będą przeprowadzone w terminie od 15.06.2015 r. do 30.06.2015 r.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top