Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » VI sesja Rady Miasta

VI sesja Rady Miasta

VI sesja Rady Miasta

25 marca odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja miała głównie charakter sprawozdawczy. Radni przyjęli sprawozdania z realizacji: Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa za 2014, a także z działalności Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika oraz Przedszkola Miejskiego w Lubawie za rok 2014. Działanie placówek oraz realizację wcześniej uchwalonych Planów pozytywnie zaopiniowała Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta. W toku obrad radni zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe oraz rachunek wyniku za 2014 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawa dla dzielnicy przemysłowej. Uchwała ta została podjęta w wyniku potrzeby aktualizacji przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy w oparciu o ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubawa, a była konsekwencją wspólnej inwestycji, jaką w roku 2013 i 2014 przeprowadziło wspólnie Miasto z Ikeą Industry. Zadanie to dotyczyło rozbudowania ulicy Unii Europejskiej w dzielnicy przemysłowej miasta. Jej efektem jest umożliwienie dalszej rozbudowy IKEA w Lubawie oraz znacznie poszerzony zakres oddziaływania obszaru dzielnicy przemysłowej miasta.

Radni przegłosowali także zmianę uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Zmiana dotyczyła określenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rada Miasta wyraziła również zgodę na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Lubawa na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Wartość udzielonej pomocy w podziale na gminy wojewodztwa warmińsko – mazurskiego wyniesie 1.670 zł.

Rada zatwierdziła również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubawa na lata 2015-2039, a także zmiany w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok, dzieląc tzw. „wolne środki”, które pozostały w budżecie w wyniku rozliczenia finansowego za rok ubiegły. W związku z tym do budżetu miasta wpisane zostały nowe zadania o wartości ok. 800 tysięcy złotych związane m. in z remontem budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, remontem sali kinowej przy ul. Kupnera, zakupem nowego pojazdu dla celów gospodarczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej, budową oświetlenia kortu tenisowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wykonaniem projektu ul. Leśnej, organizacją międzynarodowej ligi zapasów w stylu klasycznym czy zakupem nowych strojów dla Miejskiej Orkiestry Dętej.

Radni przyjęli również sprawozdania ze swojej działalności w roku ubiegłym.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top