Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
безумный макс: дорога ярости онлайн
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015

1. Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. u. z 2015 r., poz. 938).
 • Uchwała nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

2. W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:

 • rozpoczynającym naukę w klasie trzeciej szkoły podstawowej oraz w klasie czwartej technikum,
 • niepełnosprawnym: słabowidzącym; niesłyszącym; słabosłyszącym; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy IV oraz klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, lub szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje:

 • uczniom, o których mowa w pkt. 2 pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
 • uczniom, o których mowa w pkt. 2 pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas wymienionych w programie.
 • uczniom niepełnosprawnym, bez względu na dochód, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wnioski należy składać w sekretariatach szkół (wnioski należy pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko) w terminie do 8 września br.

5. Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenie o wysokości dochodów.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 • Jeżeli wniosek dotyczy ucznia niepełnosprawnego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć uzasadnienie.

6. Wysokość dofinansowania.

W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 450 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł. Szczegółowe kwoty dofinansowania przedstawia załączona poniżej tabela.

 

Załączniki:

 

Komentarze

Komentarze

Scroll to top