Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XV sesja Rady Miasta

XV sesja Rady Miasta

XV sesja Rady Miasta

24 lutego odbyła się XV sesja Rady Miasta Lubawa.
Na początku sesji radni oraz zgromadzeni gości minutą ciszy uczcili zmarłego w styczniu tego roku Honorowego Obywatela Lubawy – dr Jerzego Szewsa.
Pierwszą uchwała poddaną pod obrady były zmiany w Statucie Miasta Lubawa, wprowadzone w związku z obowiązującym Kodeksem Wyborczym, który mówi o tym, że pierwszą sesję Rady Miasta zwołuje Komisarz Wyborczy, a nie tek jak było w ordynacji wyborczej – przewodniczący Rady Miasta poprzedniej kadencji.
W toku obrad radni ustalili kryteria rekrutacji do przedszkola oraz szkoły podstawowej oraz gimnazjum.  Pierwszym etapem rekrutacji w każdej placówce oświatowej jest spełnienie kryteriów rządowych. Kryteria, które były uchwalone dotyczą drugiego etapu rekrutacji, jeśli w placówkach są jeszcze wolne miejsca. W przypadku przyjęcia do Przedszkola Miejskiego pod uwagę brane są takie czynniki, jak: zatrudnienie rodziców w pełnym wymiarze czasu pracy, dochód rodziny, rodzeństwo uczęszczające już do placówki, liczba zadeklarowanych godzin oraz podatek dochodowy rodziców rozliczany na rzecz miasta Lubawa. Kryteria przyjęcia do Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika zostały określone jedynie dla dzieci, które mieszkają poza Lubawą. Dzieci, które mieszkają w naszym mieście są przyjmowane do tych placówek obligatoryjnie.
Radni uchwalili również warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Lubawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Jest to uchwała dedykowana dla sportowców, którzy nie spełniają zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ma ona na celu poprawę warunków uprawiania sportu w Lubawie, promocję miasta poprzez sport, popularyzację sportu oraz zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej.
Podczas sesji przyjęto również „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2016 r.”. Jest to dokument uchwalany corocznie określający między innymi schronisko, do którego trafią bezdomne zwierzęta z Lubawy. Jest nim schronisko EZG Działdowszczyzna, do którego należy Lubawa, zlokalizowane w Tatarach.
Radni udzielili również zgody na przekazanie Powiatowi Iławskiemu dotacji w wysokości 2.000 złotych na realizację zadań wspierających organizacje pozarządowe w powiecie iławskim.
W toku obrad uchwalono również stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru. Inkasentem opłat nadal pozostaje Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa Rolnik w Lubawie. Przyjęto także założenia  do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Lubawa.
Rada zdecydowała o przekazaniu dotacji w wysokości 3.000 złotych dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na uzupełnienie aplikacji mobilnej My – Guide o informacje o Lubawie. W ramach tej kwoty będą wykonane profesjonalne fotografie trzech najbardziej znaczących dla Lubawy zabytków, będzie wykonany ich opis oraz tłumaczenie na trzy języki obce. Jest to związane z działaniami zmierzającymi do umieszczenia Lubawy na Szlaku Kopernikowskim.
Radni wyrazili zgodę na wystąpienie do Skarbu Państwa o przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa dwóch nieruchomości gruntowych; pierwsza z nich jest zlokalizowana przy Bibliotece Miejskiej, a drugą stanowi obszar starorzecza rzeki Sandeli na osiedlu Nowa Gdańska.
Uchwałą Rady wniesiono również aport pieniężny w wysokości 150.000 złotych na podwyższenie kapitału zakładowego Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Pieniądze te będą przeznaczone na zakup 9 mieszkań, które będą przeznaczone do wynajmu.
Radni nadali również nazwę rondu, które jest zlokalizowane na terenie Lubawy u zbiegu ulicy Dworcowej oraz Składowej. Będzie ono nosić nazwę Ksieni Magdaleny Mortęskiej. Upamiętnianie osób, które tworzyły historię miasta jest jednym z celów obchodów 800 lecia Lubawy.
Radni rozpatrzyli także skargę na działalność burmistrza miasta, którą wniósł mieszkaniec pan Andrzej Kleina. Skarga dotyczyła nie informowania radnych przez burmistrza w sprawozdaniach z działalności burmistrza między sesjami o toczącym się procesie przeciwko skarżącemu. Skarga została uznana za bezzasadną.

 

Komentarze

Komentarze

Scroll to top