Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Informuję, że XV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 r., tj. w środę o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie za rok 2015;

                   – opinia Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego.

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2015” uchwalonego uchwałą Nr III/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa za 2015 rok uchwalonego uchwałą Nr III/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie za rok 2015;

                   – opinia Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w Statucie Miasta Lubawa;

b) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Lubawa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania;

c) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz do klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubawa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;

d) określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Lubawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu;

e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2016 r.”;

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego;

g) w sprawie udzielenia Województwu Warmińsko – Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji „My-Guide” – mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach;

h) stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru;

i) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem Biura Regionalnego;

j) nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa;

k) nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa;

l) wniesienia majątku Miasta Lubawa na podwyższenie kapitału zakładowego Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawie;

ł) przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Lubawa na lata 2015 – 2030”;

m) nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na terenie miasta Lubawa;

n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2016 – 2039;

o) zmiany w budżecie miasta Lubawa na 2016 rok;

p) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa.

 1. Pytania i wolne wnioski.

 2. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Uwaga!

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top