Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXV sesja Rady Miasta

XXV sesja Rady Miasta

XXV sesja Rady Miasta
W dniu 30 listopada odbyła się XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Obrady
rozpoczęły się od przedstawienia informacji o oświadczeniach majątkowych radnych oraz
pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.
Radni nadali nowy Statut Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Miejskiemu Ośrodkowi Zdrowia.
Uchylenie starego statutu było konieczne w związku ze zmianą ustawy o działalności leczniczej.
Rada zatwierdziła
zmianę Uchwały Nr XXXI/310/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 27
listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zmiana dotyczy podstawy naliczania odpłatności
za usługi podopiecznych z kwoty 15,00 zł na kwotę 17,00 zł, w przypadku specjalistycznych usług
opiekuńczych (pielęgniarskich) z kwoty 23,06 zł na kwotę 31,95 zł, a w przypadku usług
opiekuńczych (rehabilitacyjnych) świadczonych przez rehabilitanta z kwoty 35,00 zł na kwotę 40
zł. Koszt wzrósł w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia i wzrostu kwoty usługi za
jedną godzinę na umowę – zlecenie w 2017 r.
Radni wprowadzili również zmianę w Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie, która
wprowadziła możliwość otrzymywania przez OSiR z budżetu miasta środków finansowych
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
Radni przekazali również do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Lubawa petycję złożoną
przez Panią Ewelinę Kowalkowską – dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia” oraz
Pana Grzegorza Kowalkowskiego – dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Smerfolandia” , która
wpłynęła do Rady Miasta Lubawa. Petycja dotyczyła cofnięcia decyzji o obniżeniu dotacji na jedno
dziecko uczęszczające do wyżej wymienionych przedszkoli niepublicznych oraz przywrócenia
stawki obowiązującej do końca sierpnia 2016 roku. Po zapoznaniu się z treścią petycji ustalono, że
sprawa decyzji o obniżeniu wysokości dotacji na jedno dziecko uczęszczające do przedszkoli
niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Lubawa była przedmiotem omówienia i
dyskusji podczas rozpatrywania skargi na działalność burmistrza miasta podczas sesji, która odbyła
się 26 października 2016 roku. Obniżenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych należało do
czynności materialno – technicznych wykonanych przez burmistrza miasta na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym właściwym adresatem petycji jest burmistrz.
Radni podjęli również uchwały w sprawach:
– przyjęcia
programu współpracy miasta Lubawa na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
– ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Radni zdecydowali również o wniesieniu majątku Gminy Miejskiej Lubawa na
podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wartość
przekazanego aportu, na który składają się sieci wodociągowe oraz sanitarne i energetyczna,
stanowiąca przyłącze do przepompowni ścieków, wyniesie 471 tysięcy 768 złotych.
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa.
Przedmiotowa zmiana
podyktowana jest wpływającymi wnioskami mieszkańców miasta Lubawa oraz
wynikami przeprowadzonych analiz w zagospodarowaniu przestrzennym.
Przewiduje się określenie nowych obszarów przemysłowych dla celów
rozwojowych miasta.
W trakcie sesji radni nadali również nazwę ulicy na terenie miasta.
Rozpoczynająca się od ul. Polnej droga równoległa do ulicy Kupnera będzie
nosiła nazwę ulicy Rolnej.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top