Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Informuję, że XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r., tj. w środę o godz. 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
a/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lubawy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2016 rok;
b/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2016 rok;
c/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2016 rok;
d/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa za 2016 rok;
e/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Przyjęcie raportu z monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Lubawa na lata 2016 – 2021.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym;
b/ zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego;
c/ przyjęcia do realizacji gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV);
d/ przyjęcia do realizacji gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie „GRYPA 60+”;
e/ w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Lubawa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu;
f/ zmiany ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok;
g/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2017-2039;
h/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2017 rok.
7. Pytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top