Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

W dniu 25 czerwca 2014r. / środa / o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.;

a/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubawa za rok 2013;

b/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Miasta Lubawa za rok 2013;
c/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2013 rok;
d/  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa za 2013 rok;

e/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie  wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa z tytułu wykonania budżetu za 2013r.;

f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowo-rekreacyjnej za 2013 rok;
–  opinia Komisji Rewizyjnej dot. części finansowej,
– opinia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zaliczenia drogi na terenie miasta Lubawa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu;
b/ wyłączenia drogi gminnej z użytkowania na terenie miasta Lubawa;
c /ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Lubawa;
d/ nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa;
e/ zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lubawa nr XVI/173/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa;
f/ ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa w przedszkolach publicznych;
g/ zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”;
h/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa;
i/ zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Miasta Lubawa na lata 2014 – 2039;
j/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2014 rok.
7. Pytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
dr inż. Bolesław Zawadzki

Komentarze

Komentarze

Scroll to top