Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Zaproszenie na III sesję Rady Miasta Lubawa

Zaproszenie na III sesję Rady Miasta Lubawa

Zaproszenie na III sesję Rady Miasta Lubawa

W dniu 22 grudnia 2014r. / poniedziałek / o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się III zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie ,stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2015 – 2039;

– opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2039;

– opinia Komisji Budżetu i Finansów;

– podjęcie uchwały.

5. Uchwalenie budżetu miasta Lubawa na 2015 rok;

– opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok;

– opinia Komisji Budżetu i Finansów;

– podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ nadania statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie;

b/ przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa na 2015 rok;

c/ przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa na 2015 rok;

d/ zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Miejską Iława;

e/ wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w skład Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”;

f/ zmieniająca uchwałę Nr XI/104/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa;

g/ powołania komitetu do spraw rewitalizacji miasta Lubawa w latach 2015-2022;

h/ zwolnień z podatku od nieruchomości;

i/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2014-2039;

j/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2014 rok;

k/ ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok;

l/ zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2015;

ł/ zatwierdzenia planu pracy Rady na rok 2015.

7. Raport o stanie Miasta – dyskusja.

8. Pytania i wolne wnioski.

9. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Komentarze

Komentarze

Scroll to top