Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

27. czerwca odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Po pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, a także pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz pozytywnej opinii w sprawie udzielenia absolutorium, burmistrz miasta jednogłośnie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2017.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego wiceprzewodniczącego Bolesława Zawadzkiego na sesji nastąpił wybór na tę funkcję. Radni zgłosili dwie kandydatury, jednak radna Anna Tańska zrezygnowała z kandydowania z uwagi obowiązki związane z przewodniczenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta. Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Lubawa została radna Iwona Pruchniewska.

W toku obrad przyjęto Raportu z monitoringu Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Lubawa na lata 2016 – 2021 za 2017 rok oraz sprawozdanie z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie za rok ubiegły. W OSiR zatrudnionych jest 25 osób. Oprócz utrzymania obiektów sportowych jednostka pełni funkcję administratora Łazienek Lubawskich oraz inkasenta Strefy Płatnego Parkowania.

Radni podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (…) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwała określa wysokość stawek za usługi opiekuńcze oraz warunki zwolnienia z opłat. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 22 złote, specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgniarskich – 23 złote i 6 groszy, natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych rehabilitacyjnych – 35 złotych.

Rada zaktualizowano uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju. Zmiana wynikała z wygaśnięcia mandatu wiceprzewodniczącego Bolesława Zawadzkiego, który jako drugi po przewodniczącym był upoważniony do podpisywania delegacji służbowych radnych. W jego miejsce upoważniony został wiceprzewodniczący Jerzy Brodowski.

Radni zmienili uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego. Polegały one na zaktualizowaniu formularzy zgłoszeniowych do LBO w związku z przepisami RODO.

Radni wprowadzili zmiany w uchwałach dotyczących wysokości opłat za opiekę w Żłobku Miejskim oraz Przedszkolu Miejskim. Aktualizacja uchwał zastała wymuszona wprowadzeniem Lubawskiej Karty Mieszkańca, która przewiduje zniżki – 15% za opłatę za pobyt dziecka w Żłobku, co daje oszczędność dla rodziców około 50 złotych miesięcznie oraz zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego; oszczędność z tego tytułu dla rodziców może wynieść nawet około 80 zł miesięcznie.

W związku z nieotrzymaniem wsparcia finansowego z innych źródeł Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej „Szpital św. Jerzego” zrezygnował z dotacji w wysokości 20.000 złotych przeznaczonej na remont północnej elewacji budynku szpitala pw. Św. Jerzego.

Radni ponownie podjęli uchwałę wprowadzająca stawki opłaty targowej. Zmiana dotyczyła wprowadzenia stawki opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza wyznaczonymi targowiskami na terenie miasta. Ustalona została stawka w wysokości 12 złotych.

Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wymusiła zmianę lokalnych przepisów. Rada Miasta uchwaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadziła odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Lubawa. Dokument wprowadził możliwość spożywania napojów alkoholowych za jednorazowym zezwoleniem na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, terenie przyległym do ruin zamku biskupów chełmińskich, na Rynku, w Łazienkach Lubawskich oraz na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rada zaktualizowała także „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow”. Zmiana polegała na umieszczeniu w Programie na liście projektów uzupełniających nowego zadania polegającego na Modernizacji parku zieleni w zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej. Zadanie to stanowi uzupełnienie stref otwartej integracji i rekreacji na obszarze rewitalizowanym w jego zachodniej części. Projekt zakłada wykonanie ciągów pieszych, oświetlenia, elementów małej architektury oraz rekultywacja zieleni. W wyniku przeprowadzonych prac w parku przywrócone zostaną funkcje społeczne przestrzeni publicznej oraz nastąpi podniesienie atrakcyjności społecznej i nadanie walorów funkcjonalnych i estetycznych temu miejscu.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Kazimierz Kordecki – przewodniczący zarządu Związku EZG „Działdowszczyzna” w sprawie utworzenia w Lubawie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do PSZOK-a będzie można oddać odpady selektywne poza harmonogramem odbioru, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, a także gruz w ilości 500 kg od mieszkańca rocznie pochodzący z remontu mieszkania. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Dworcowej.

W dniu 19 maja 2018 r. weszły w życie przepisy regulujące wynagrodzenie wójtów, burmistrzów i prezydentów z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r. W związku z powyższym Rada Miasta była zobowiązana, by do 30 czerwca podjąć nową uchwałę w sprawie niższego wynagrodzenia burmistrza, które po zmianach będzie mniejsze o kwotę 1229 zł brutto.

Radni na wniosek burmistrza zdecydowali również o zmianie tegorocznego budżetu, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2039. Najistotniejsza kwestia dotyczyła zbudowania montażu finansowego na realizację zadania „Rewitalizacja centrum – utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie”, którego budowa ma zakończyć się w połowie 2020 roku. Nakłady na ten cel zostały zwiększone z planowanych 16.950.000 złotych do 20.883.000 złotych. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych przy tej inwestycji ma wynieść około 13.100.000 złotych. Rada zabezpieczyła również środki na rozbudowę i modernizację światłowodowej sieci dla monitoringu wizyjnego w centrum miasta w kwocie 30.000 oraz na Placu Zamkowym w wysokości 45.000 złotych.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top