Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Ankieta – usługi związane z opieką nad dziećmi w wieku do 3 lat

Ankieta – usługi związane z opieką nad dziećmi w wieku do 3 lat

Ankieta – usługi związane z opieką nad dziećmi  w wieku do 3 lat

Szanowni Państwo

Obecnie obowiązujące unormowania prawne – roczne urlopy macierzyńskie – dają możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom samodzielnie, natomiast dzieci dwuipółletnie mogą skorzystać z opieki przedszkolnej.

Dla rodziców, zwłaszcza matek, które chcą powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, przygotowaliśmy ANONIMOWĄ Ankietę. Ankieta ma na celu ocenę zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. Ankietę można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta (Ankieta- wersja doc) i (Ankieta -wersja pdf) wypełnioną przesłać na adres sooc@lubawa.pl lub złożyć w Urzędzie Miasta (pokój nr 7).

Ankietę prosimy wypełnić do 20 października 2015 r.

Zebrane od Państwa informacje pozwolą ocenić zapotrzebowanie na usługi związane z opieką nad dziećmi w wieku do 3 lat w Gminie Miejskiej Lubawa i podjęcie odpowiednich decyzji.

z poważaniem

Burmistrz Miasta

Maciej Radtke

Formy opieki nad dzieckiem do lat 3.

Żłobek

Opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną w żłobku znajdą dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, w szczególnych przypadkach do lat 4, przez 10 godzin dziennie. Możliwe jest zapewnienie opieki przez czas dłuższy za dodatkową opłatą.

Żłobek może być prowadzony zarówno przez gminę, jak i przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Pracę żłobka prowadzonego przez gminę reguluje statut, przyjęty przez radę gminy, która również określa zasady odpłatności oraz opłat za wydłużony pobyt dziecka. W przypadku żłobka prowadzonego przez podmiot niepubliczny on ustala wysokość odpłatności. Gmina może, jeśli posiada środki na ten cel, dofinansować żłobek niepubliczny, przekazując mu dotację celową na utrzymanie dzieci.

Klub dziecięcy

Opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną znajdą w nim dzieci od ukończenia 1 roku życia do lat 3, w wyjątkowych przypadkach do 4 lat, przez 5 godzin dziennie. Jeden opiekun będzie mógł zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci.

Klub dziecięcy może być prowadzony zarówno przez gminę, jak i przez osoby fizyczne, osoby prawne, a także przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Podmiot, który utworzył klub dziecięcy, ustala statut oraz regulamin organizacyjny, a także wysokość opłaty za pobyt dziecka. Gmina może, jeśli posiada środki na ten cel, dofinansować klub dziecięcy, przekazując mu dotację celową na utrzymanie dzieci.

Dzienny opiekun

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun może być zatrudniony przez:

1) gminę;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi – maksymalnie pięciorgiem – w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki – maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Niania

Ostatnią formą opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wskazaną w ustawie “żłobkowej” – jest możliwość skorzystania z niani, która może sprawować opiekę nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia.

Zgodnie z przepisami niania jest osobą fizyczną sprawującą opiekę na podstawie umowy o świadczeniu usług zwanej “umową uaktywniającą”, do której – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Umowa jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Ustawa wprowadza zasadę, że składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne niani pokrywane będą z budżetu państwa od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rodzic natomiast jest zobowiązany płacić składkę do ZUS obliczoną od nadwyżki stanowiącej kwotę wynagrodzenia.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nianię powinien zgłosić zatrudniający ją rodzic. Aby to zrobić, rodzic sam musi być osobą pracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaś dziecko nie może jednocześnie być umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym bądź znajdować się pod opieką dziennego opiekuna.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top