Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza III przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza III przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza III przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew z terenów należących do Gminy Miejskiej Lubawa. Ilość drewna przeznaczona do sprzedaży to: 58 mp.
Cena minimalna (stosy nr 1 – 9 topola) za 1mp drewna wynosi: cena netto: 40,41 zł. + minimalne postąpienie 10%, tj. 4,04 zł. = 44,45 zł netto (cena brutto: 48,01 zł).
Cena minimalna (stos nr 7 mix) za 1mp drewna wynosi: cena netto: 67,34 zł. + minimalne postąpienie 10%, tj. 6,73 zł = 74,07 zł netto (cena brutto: 80,00 zł).
Oferowane stosy oraz ilości drewna do sprzedaży:

Łazienki Miejskie w Lubawie (suma: 9 mp)

Stos 7 (mix) – 9 mp

 

ul. Borek w Lubawie (suma: 49 mp)

Stos 1 (topola) – 6 mp

Stos 2 (topola) – 6 mp

Stos 3 (topola) – 5 mp

Stos 4 (topola) – 7 mp

Stos 5 (topola) – 6 mp

Stos 6 (topola) – 6 mp

Stos 7 (topola) – 4 mp

Stos 8 (topola) – 5 mp

Stos 9 (topola) – 4 mp

mix – mogą występować następujące gatunki np: topola, wierzba, lipa, olszyna, klon buk, jesion, akacja w różnym stosunku i ilości w poszczególnych stosach.
Oferty pisemne uwzględniające nr stosu drewna do zakupu oraz cenę za 1mp należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych: „Sprzedaż drewna – nie otwierać przed godz. 1200, dnia 08.04.2014 r.” (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa (sekretariat).
W dniu 01.04.2014r. (wtorek) w godzinach od 11.00 do 12.00 można dokonać oględzin oferowanego drewna przeznaczonego do sprzedaży. Drewno znajduje się przy ul. Borek oraz w Łazienkach Miejskich w Lubawie.
Sprzedający nie wymaga wpłaty wadium.
Kryterium rozstrzygającym o zakupie drewna jest cena. W przypadku równych ofert cenowych na poszczególne stosy decydującym kryterium wyboru oferty będzie data i godzina wpływu oferty.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy o zakupie drewna.
Ustalony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia ustalonej kwoty w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubawa nr 73 8832 0001 1001 0000 0332 0001 w Banku Spółdzielczym w Lubawie lub w Kasie tut. Urzędu.
Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po uregulowaniu należności.
Kupujący na własny koszt dokona załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca jego składowania.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2014 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Miasta Lubawa (pok. nr 3).

Bliższe informacje w sprawie sprzedaży oferowanego drewna można uzyskać w pokoju nr 4 w Urzędzie Miasta Lubawa bądź pod nr telefonu (089) 645-53-26.

Burmistrz Miasta Lubawa
/-/ mgr Maciej Radtke

Lubawa, dnia 27.03.2014 r.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top