Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Dotacja na wymianę azbestu

Dotacja na wymianę azbestu

 

Od 2012 roku samorząd Lubawy udziela wsparcia finansowego Mieszkańcom na inwestycje związane z wymianą i likwidacją pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. Corocznie w budżecie określona jest kwota na ten cel. Podstawą do udzielania pomocy jest uchwalony przez Radę Miasta „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lubawa”, który w roku 2021 będzie kontynuowany.

Dotacja celowa polega na jednorazowej refundacji części kosztów poniesionych na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych jako pokrycie dachowe lub elewacyjne obiektu budowlanego. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Miejską Lubawa a Inwestorem po sprawdzeniu prawdziwości danych podanych we wniosku, prawidłowości wykonania prac, a także po stwierdzeniu wykonania zadania.

Na wysokość dotacji celowej składają się:

– koszty transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w kwocie zryczałtowanej w wysokości 150 zł, niezależnie od odległości do miejsca składowania odpadów, a także ich ilości,

– koszty unieszkodliwiania azbestu na uprawnionym składowisku – kwota jest ustalana indywidualnie na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę rachunków za przyjęcie do unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest i stanowi 100 % ich wartości.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy.

Jak złożyć wniosek i otrzymać dotację? Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać przez cały rok. Są one rozpatrywane w kolejności według daty wpływu kompletnych wniosków do urzędu miasta, lecz nie dłużej niż do 30 listopada każdego roku kalendarzowego. Wnioski nie zrealizowane w danym roku oraz wnioski złożone po dniu 30 listopada danego roku będą podlegały rozpatrzeniu w następnym roku kalendarzowym.

Do wniosku należy dołączyć:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

– dokument potwierdzający zgłoszenie prac w Starostwie Powiatowym w Iławie, który składa właściciel nieruchomości,

– dokument potwierdzający zgłoszenie prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Okręgowego Inspektora Pracy, który składa wykonawca prac, czyli firma, którą wynajęliśmy do przeprowadzenia robót,

– kopię oświadczenia złożonego przez wykonawcę prac o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,

– kopię rachunków za wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, dokumentujących odrębnie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na składowisku,

– kopie kart przekazania odpadów.

Szczegóły dotyczące otrzymania dotacji oraz wszelkie inne informacje dotyczące sprawy można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Miasta lub tel. 89 645 53 00 wewn. 35 w godzinach pracy tut. Urzędu, tj. poniedziałek – piątek 715 – 1515.

Od początku funkcjonowania Programu skorzystało z niego niespełna 50 Beneficjentów na ogólną kwotę ponad 50 tysięcy złotych.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top