Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » II sesja Rady Miasta Lubawa

II sesja Rady Miasta Lubawa

II sesja Rady Miasta Lubawa

28 listopada odbyła się II zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Obrady rozpoczęły się od omówienia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa. Podczas wspólnego posiedzenia komisji radni zaakceptowali utworzenie w kolejnych latach filii Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w obiekcie po byłym gimnazjum. Na bazie szkoły filialnej mogłaby zostać utworzona druga i odrębna od istniejącej szkoła podstawowa. Okres przejściowy pozwoli zdiagnozować, jakie jest społeczne zapotrzebowanie na to rozwiązanie i pozwoli uniknąć m.in. chaosu wynikającego z dzielenia dotychczasowych klas uczniów w istniejącej Szkole Podstawowej.

Radni podjęli uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej określającej zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

W związku z wygaśnięciem mandatu Tadeusza Licznerskiego Rada musiała wskazać nowego przedstawiciela miasta Lubawa do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna, w którym obok burmistrza, zasiada także radny danej gminy tworzącej Związek. Przedstawicielem z ramienia Rady Miasta w Zgromadzeniu został radny Grzegorz Rolka.

Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych nieruchomości stanowiących własność miasta Lubawa zabudowanych na cele mieszkaniowe. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi opłatę, która jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego Rada Miasta może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty. Tak też się stało, a wysokość ustalonej bonifikaty jest następująca:

– 80% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

– 70% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

– 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

– 50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

– 40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

– 30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie zmiany stawek za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Lubawie. Inkasentem opłat jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie, dlatego dyrektor Jacek Różański przygotował prezentację, która w klarowny sposób przedstawiła przyczynę wzrostu opłat. Jako główne powody podano wzrost liczby samochodów, inflację, wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz nowelizację ustawy o drogach publicznych, której główną przesłanką jest zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miast. Stawki, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 roku są wyższe o 50 lub 60 groszy (od tych ustalonych w 2009 roku) i będą wynosić odpowiednio 1,50, 2,00, 2,40 i 2 zł za pierwsze pół godziny, godzinę, drugą i trzecią oraz każdą kolejną godzinę parkowania.

 

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top