Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Informacja z otwarcia ofert przetargu pn.: „Budowa ul. Borek w Lubawie – etap I B”

Informacja z otwarcia ofert przetargu pn.: „Budowa ul. Borek w Lubawie – etap I B”

Informacja z otwarcia ofert przetargu pn.: „Budowa ul. Borek w Lubawie – etap I B”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 05.06.2019 r.:

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę brutto: 1.300.000,00 zł

  2. W wyniku ogłoszonego przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda; Cena: 1.266.453,10 zł brutto; Okres rękojmi za wady: 7 lat;

  • Zakład Usługowo – Handlowy „BUD-STAL” Wiesław Czyżak, ul. Dworcowa 24, 14-260 Lubawa; Cena: 1.276.000,00 zł brutto; Okres rękojmi za wady: 7 lat;

  1. Termin wykonania zamówienia został określony w SIWZ tj.

    • Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy.

    • Zakończenie realizacji zadania do 31.03.2020 r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót i zgłoszenia gotowości do odbioru, po którym nastąpi odbiór końcowy.

  1. Warunki płatności zostały określone w dla wszystkich Wykonawców SIWZ – Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone SIWZ.

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top