Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Informacja z rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadania pn.: „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2019 roku”

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadania pn.: „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2019 roku”

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadania pn.: „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2019 roku”

Zarządzenie Nr 122/2018

Burmistrza Miasta Lubawa

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2019 roku”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) w związku z ogłoszonym konkursem „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2018 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1.

W oparciu o opinię Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 118/2018 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny wniosków w konkursie „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2019 roku”, dokonuje się wyboru oferty Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Eskulap” spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 3a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej miasta

Lubawa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Spraw Społeczno – Obywatelskich

i Obrony Cywilnej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

/-/ mgr Maciej Radtke

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top