Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » IX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

IX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

IX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

25 września odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Obrady rozpoczęło przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku oraz Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2019 roku.

Radni uchwalili również tekst jednolity Regulaminu określającego wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków oraz Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów określający sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, jego formę oraz tryb i sposób.

W wyniku głosowania ławnikiem do Sądu Rejonowego został wybrany Piotr Niedźwiecki.

Radni uchwalili również zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubawa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z uchwałą ROD może ubiegać się o dotację w kwocie nie większej niż 15.000 złotych, stanowiącej do 50% poniesionych kosztów nie częściej niż raz na 3 lata. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury technicznej.

Rada wyraziła również zgodę na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gminnych wskazanych terenów rolnych oraz zajętych pod garaże.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top