Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Konkurs ofert na realizację zadania: „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2019 roku”

Konkurs ofert na realizację zadania: „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2019 roku”

Konkurs ofert na realizację zadania: „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2019 roku”

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2019 roku”

W celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, uwzględniając potrzeby zdrowotne, priorytety polityki zdrowotnej oraz stan dostępności doświadczeń opieki zdrowotnej na obszarze miasta Lubawa Burmistrz Miasta ogłasza konkurs ofert na realizację zadania „Poprawa dostępności mieszkańców Miasta Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2019 roku”.

 1. Celem konkursu jest zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Miasta Lubawa opieki lekarskiej i pielęgniarskiej przez udzielanie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich na zasadzie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które będą świadczone w dni wolne od pracy i święta:

  • w soboty od godziny 10.00 do 18.00,

  • w niedziele od godziny 10.00 do 18.00.

 2. Każdorazowo Wykonawca zapewnia podczas dyżuru obecność 1 lekarza lub lekarza specjalisty oraz pielęgniarki.

 3. Pomoc świadczona będzie:

 • w pomieszczeniach Wykonawcy lub

 • w przypadku niedysponowania odpowiednim zapleczem – w budynku Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 20 na zasadach ustalonych z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.

 1. Usługa będzie świadczona jedynie dla mieszkańców Miasta Lubawa. Podstawą do udzielenia świadczenia będzie posiadanie:

 • Lubawskiej Karty Mieszkańca,

 • Lubawskiej Karty Seniora,

 • Karty Dużej Rodziny wydanej przez miejski samorząd,

 • dokumentu z adresem zamieszkania.

 1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić opiekę lekarską i pielęgniarską na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

 • przebadania pacjenta, w tym wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego, wykonanie badania EKG – jeśli zachodzi taka potrzeba,

 • wypisania recepty,

 • skierowania do szpitala,

 • wykonania iniekcji dożylnych i domięśniowych – wyłącznie na zlecenie i pod nadzorem lekarza,

 • założenia i zmiany opatrunku,

 • w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zachowania podstawowych funkcji życiowych do czasu przekazania pacjenta pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego.

 1. Wykonawca ma obowiązek na 48 godzin przed rozpoczęciem każdego dyżuru do zamieszczenia informacji dla pacjentów o zespole lekarsko – pielęgniarskim, w tym ewentualnej specjalizacji lekarza, który będzie przyjmował pacjentów podczas najbliższych dyżurów. Informacja musi być umieszczona w miejscu ogólnodostępnym, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu, w którym świadczone są usługi dla pacjentów.

 2. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A, w terminie do dnia 30.10.2018 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, na stronie internetowej www.lubawa.pl oraz w BIP Urzędu Miasta http://lubawa.bip-wm.pl .Dodatkowe informacje o konkursie ofert można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubawa, ul.  Rzepnikowskiego 9a, pok. nr 7, I piętro, tel. 89 645 53 08.

Burmistrz Miasta Lubawa

/-/ mgr Maciej Radtke

FORMULARZ OFERTOWY                        PROJEKT UMOWY                                  TREŚĆ KONKURSU

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top