Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Konkurs ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Szczepień „GRYPA +”

Konkurs ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Szczepień „GRYPA +”

Konkurs ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Szczepień „GRYPA +”

Zarządzenie Nr 59/2019

Burmistrza Miasta Lubawa

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie „GRYPA 60+”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 7 ust. 1, art. 48 ust. 1, 3 i ust. 5  oraz art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/270/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego o nazwie: "Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie "GRYPA 60+"

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację programu pod nazwą „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie „GRYPA 60+”.

§ 2.

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

						§ 3.
Ustala się wzór formularza ofertowego w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
   § 4.
Ustala się wzór umowy w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

						§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społeczno - Obywatelskich                 i Obrony Cywilnej.

						§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Maciej Radtke

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 59/2019

Burmistrza Miasta Lubawa

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Miasta Lubawa

na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1373 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/270/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego o nazwie: "Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie GRYPA 60+"

ogłasza konkurs ofert

na wybór realizatora programu pod nazwą „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie GRYPA 60+”mieszkańców miasta Lubawa, którzy ukończyli 60 rok życia i zgłosili chęć udziału w programie poprzez zapisanie się na listę rejestracyjną.

I. Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego:
1. przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej;        

3. zakup 180 szczepionek;

4. przeprowadzenie przed podaniem szczepionki badania lekarskiego;
5. zaszczepienie; 
6. przeprowadzenie ankiety satysfakcji wśród zaszczepionych;
7. dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia w dokumentacji medycznej;

8. dostosowanie godzin przyjęć pacjentów do ich potrzeb.


II. Warunki realizacji programu:

1. Program jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańcow miasta Lubawa, którzy ukończyli 60 lat oraz zapisali się na listę rejestracyjną.

2. Do dnia 31 lipca 2019 r. na listę rejestracyjna zapisało się 180 osób.

3. Termin realizacji do 30 listopada 2019 r.

4. Miejsce realizacji: teren miasta Lubawa (preferowane podmioty lecznicze mające swoją siedzibę na terenie miasta Lubawa).

5. Termin związania z ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Dodatkowych informacji na temat realizacji programu udziela Katarzyna Raszkowska w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa, pok. 5 parter, nr telefonu 89 645 53 19.

III. Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące warunki:

1) Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r poz. 160), które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert.
2) Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs – GRYPA 60+” należy składać                     w sekretariacie Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00 lub przesłać drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
3) Oferta powinna być złożona na formularzu, którego wzór określa Załącznik Nr 2 do zarządzenia, który stanowi jej integralną część. W przypadku złożenia na innym formularzu, oferta zostanie odrzucona. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert.
4) Kopie dokumentów składane przez oferenta muszą mieć adnotację „za zgodność z oryginałem” oraz pieczątkę, datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta w konkursie ofert.
5) Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia                         o konkursie ofert na wybór realizatora Programu Zdrowotnego „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie GRYPA 60+”.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zakończenia składania ofert.

V. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

VI. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 59/2019

Burmistrza Miasta Lubawa

z dnia 12 sierpnia 2019 r.


……………………………………………………… …………………………………

/nazwa i adres oferenta/ Lubawa, data

FORMULARZ OFERTOWY

								Do Burmistrza Miasta Lubawa
								ul. Rzepnikowskiego 9A
								14-260 Lubawa


na wybór realizatora Programu Zdrowotnego „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie GRYPA 60+”.

I. Dane oferenta:
 Pełna nazwa:
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Adres:
…………………………………………………………………………………………………………

Telefon/fax:
…………………………………………………………………………………………………………

e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………

NIP/ REGON
…………………………………………………………………………………………………………

Nazwa banku:
…………………………………………………………………………………………………………

Nr konta:
…………………………………………………………………………………………………………

Kierownik placówki:
…………………………………………………………………………………………………………


Osoby upoważnione do reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Osoba odpowiedzialna za realizację zadań objętych konkursem ofert:

…………………………………………………………………………………………………………

II. Dane dotyczące warunków lokalowych zapewniających realizację świadczeń (opis warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu,               w których będzie realizowane zadanie):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Informacja na temat personelu medycznego, który będzie realizował świadczenie zdrowotne (wykaz imienny personelu medycznego, który będzie realizował świadczenia                      z określeniem kwalifikacji zawodowych):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Plan rzeczowo-finansowy:
1.Szczepienia przeciwko grypie szczepionką o nazwie:

………………………………………………………………………………………………………..

a) kwota brutto za jedną dawkę szczepionki: ………………………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………)

b) kwota brutto za podanie jednej dawki szczepionki (tj. cena szczepionki+ cena usługi obejmująca: badanie kwalifikacyjne lekarskie, koszty utylizacji zużytego sprzętu medycznego i materiałów, dojazd, itp.): ………………………………………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………………………………………………………..…)

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..)
c) kwota brutto za wykonanie wszystkich szczepień u 180 zapisanych osób: .....................................
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..)

2. Przeprowadzenie kampani infromacyjno- edukcyjnej:
kwota brutto: ........................................................................................................................................
(słownie: ...............................................................................................................................................)

2. Łączna kwota brutto za wykonanie zadań z pkt. 1 i 2: ......................................................................
(słownie: ...............................................................................................................................................)


Jednocześnie oferent oświadcza, że:
1.Zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie GRYPA 60+”.
2. Zapoznał się z treścią Uchwały Nr XXXI/270/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie "GRYPA 60+".
3. Wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnych i faktycznym.										         															 ………………………………………………….
								podpis i pieczęć osoby upoważnionej 		do reprezentowania oferenta 


Do oferty należy dołączyć:
- odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- zaświadczenie o nr NIP,
- zaświadczenie o nr REGON,
- oświadczenie oferenta o nierefundowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia udzielonych w programie świadczeń zdrowotnych,
- kserokopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z działaniem świadczeń zdrowotnych, na okres ich udzielania, o której m,owa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
- inne informacje, które oferent chce przedstawić.Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 59/2019

Burmistrza Miasta Lubawa

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

UMOWA Nr ………..

zawarta w dniu ……………….roku pomiędzy: Gminą Miejską Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa zwanym dalej „Zleceniodawcą” reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Macieja Radtke

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta

a

………………………………………………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………….

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), art. 114 ust. 1pkt 1, art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz w oparciu o wyniki rozstrzygniętego w dniu ……………………..

(Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 12 sierpnia 2019 roku)

konkursu ofert Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację Programu zdrowotnego „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie GRYPA 60+” zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 2

1. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

a) przeprowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnej

b) uzyskania pisemnej zgody do przeprowadzenia szczepienia przeciw grypie, spełniającą wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem;

c) zakupu szczepionek przeciwko grypie, dopuszczonych do sprzedaży w Polsce;

d) przeprowadzenia przed podaniem szczepionki rozmowy z lekarzem pierwszego kontaktu w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz kwalifikacyjnych badań lekarskich;

e) podanie szczepionki

f) przeprowadzenia ankiety satysfakcji (załącznik nr 1 do umowy)

g) dokonania stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień w dokumentacji medycznej oraz w karcie kwalifikacji do szczepienia.

2. Zasady organizacji Programu tj. sposobu i miejsca przeprowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnych wśród rodziców, zasady rejestracji pacjentów oraz zasady dostępności do świadczeń zdrowotnych określono w ofercie stanowiącej integralną cześć niniejszej umowy.

§ 3

1. Zleceniobiorca będzie realizował Program do …………………

2. Przed każdym szczepieniem Zleceniobiorca zobowiązany jest przeprowadzić badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia.

3. Po zakończeniu realizacji Programu Zleceniobiorca przedłoży sprawozdanie do dnia …………..

§ 4

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości miejsce, dni i godziny wykonywania szczepień.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1) Poddania ocenie realizacji Programu dokonywanej w miejscach jego realizacji lub w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę, kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Programu lub po jego realizacji przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Lubawa.

2) Udostępnienie pomieszczeń i sprzętu dla kontrolujących w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli.

3) Przedłożenia wszelkich dokumentów dotyczących Programu.

4) Udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących Programu.

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości kontrolowany ma prawo do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Wyjaśnienia składane są przez Zleceniodawcę na piśmie.

4. Zleceniobiorca nie później niż w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny mającej wpływ na wykonanie umowy poinformuje w formie pisemnej Zleceniodawcę o ewentualności niewykonania umowy. Informacja musi zawierać szczegółowy opis przyczyn tak zależnych, jak i niezależnych od każdej ze stron.

§ 5

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania praw pacjenta oraz wykonywania usług z należytą rzetelnością i starannością zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej.

2. Wszelkie materiały niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, w tym szczepionki i sprzęt medyczny Zleceniobiorca dostarcza we własnym zakresie.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniodawcy w dniu podpisania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

4. W przypadku gdy okres ważności polisy, o której mowa w ust. 4 upływa w trakcie trwania umowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić Zleceniodawcy nową polisę ubezpieczeniową w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 6

Zleceniobiorca, realizując Program, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie w ramach zadania materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosowanie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę i przez ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie finansowania realizacji zadania przez Miasto Lubawa.

§ 7

1. Całkowity koszt zadania określonego w § 1 nie przekroczy kwoty brutto:……………………zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………),

w tym:

1) przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej

wynosi brutto: ………..……………………………………………………………………………….zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………);

2) wykonanie profilaktycznych szczepień:

a) koszt szczepionki brutto: …………………………………………………………………………..zł

(słownie:……….…………………………………………………………………..…………………..);

b) koszt podania szczepionki (cena szczepionki + cena usługi obejmująca: badanie kwalifikacyjne, koszty utylizacji zużytego sprzętu medycznego i materiałów, dojazd, itp.):

brutto ………………………………………………………………………………………………….zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………….)

2. Kwota określona w ust. 1 może ulec zmniejszeniu w przypadku zaszczepienia mniejszej ilości osób z przyczyn związanych m.in. z brakiem zgody, niezakwalifikowaniem do szczepienia, a także w przypadku innej kwoty za zakup szczepionki. Kwota może ulec zwiększeniu w przypadku zgłoszenia się do szczepienia osób spoza listy rejestracyjnej i konieczności domówienia szczepionek.

3. Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie poprawnie złożonej faktury i sprawozdania do dnia ……………….., którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy:

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania wynagrodzenia na wskazane przez Zleceniobiorcę w ofercie konto bankowe:……………………………………………………………..

na podstawie poprawnie złożonej faktury, która zostanie zrealizowana po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę sprawozdania,o którym mowa w ust. 3.

4. Fakturę należy wystawić na dane Nabywcy:

Gmina Miejska Lubawa,

ul. Rzepnikowskiego 9a

14-260 Lubawa

NIP 744-16-60-858

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania w swoich zasobach przez minimum 5 lat zbioru danych:

a) o beneficjentach, u których przeprowadzono szczepienia obejmujących: imię i nazwisko, adres, pesel,

b) innych niż w/w a wynikających z realizacji tego zadania.

§ 8

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) realizacji programu niezgodnie z umową, nieterminowego oraz nienależytego wykonania umowy;

2) nieprzedłożenia polisy w terminie o którym mowa w § 5 ust. 4-5.

2. W przypadku rozwiązania umowy,o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania tej części umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony sporządzają w terminie 7 dni od daty odstąpienia protokół stopnia wykonania zadania, który stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia umowy.

4. Zleceniodawca niezależnie od postanowień ust.1-2 zastrzega sobie prawo rozwiązania z ważnych powodów umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§11

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

§ 12

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądu powszechnego.

§ 13

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

…………………………… ……………………………….

SKARBNIK

………………………………………

Załącznik Nr 1

								do umowy Nr ……………..

z dnia …………………..2019 roku

ANKIETA SATYSFAKCJI

1. Czy jest Pan/Pani zadowolony z wdrożenia programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie „GRYPA 60+”

TAK NIE

2. Czy będzie Pan/Pani powtarzał szczepienie każdego roku?

TAK NIE

3. Czy jest Pan/Pani zadwolony w obsługi personelu medycznego?

TAK NIE

								Załącznik Nr 2
								do umowy Nr ……………..
								 z dnia …………………..2019 roku 


Sprawozdanie z realizacji programu pod nazwą: „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie GRYPA 60+"

……………………………………………………………………………………………... 
/ nazwa i adres podmiotu leczniczego wykonującego program/ 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1) Przebieg akcji informacyjno-edukacyjnej ( liczba wydrukowanych ulotek, broszur itp.)
2) Przebieg szczepień

Liczba uzyskanych zgód

Liczba badań/kwalifikacji

Realizacja szczepień

Liczba zaszczepionych


3) Wykaz beneficjentów, u których nie przeprowadzono szczepieniach

Liczba osób, które nie zostały zaszczepione z powodu przeciwwskazań lekarskich

Liczba osób, które nie zostały zaszczepione z powodu rezygnacji

Liczba osób, które nie zostały zaszczepione z powodu zgonu

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

 Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
Tabela nr 1

Rodzaj kosztów

ilość

kwota

Kampania inf.-eduk( ulotki, broszury, spotkania)

razem

Tabela nr 2

L.p.

Numer dokumentu księgowego

Numer pozycji kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota pokryta ze środków finansowanych przez Zleceniodawcę

Tabela nr 3

Ilość zaszczepionych

Koszt szczepionki + usługa (zł)

Razem (ilość x koszt)

Łączna wartość (tabela nr 1 + tabela nr 3) : ……………………………………………………
(słownie: ………………………………………………………………………………………..)

								……………………………………

data i podpis realizatora zadania

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top