Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Lubawski pakiet pomocowy. Realne wsparcie dla przedsiębiorców

Lubawski pakiet pomocowy. Realne wsparcie dla przedsiębiorców

Lubawski pakiet pomocowy. Realne wsparcie dla przedsiębiorców

Na wniosek burmistrza miasta 23 kwietnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, która była przeprowadzona w sposób zdalny. Jej celem było uchwalenie pakietu pomocowego dla osób, które w związku z pandemią koronawirusa utraciły dochody w prowadzonej działalności gospodarczej. Uchwały Rady mają charakter systemowy zmierzający do tego, by zwolnić z podatku od nieruchomości lub przedłużyć termin płatności tego podatku za II kwartał tego roku jak największą liczbę podmiotów gospodarczych.

Rada Miasta przedłużyła terminy płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID–19. Ta uchwała dotyczy średnich przedsiębiorców, a więc tych, którzy zatrudniają do 249 pracowników. Na jej podstawie terminy rat płatności podatku upłyną 30 września tego roku. Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie stosownego formularza do 30 czerwca 2020 roku, który będzie dostępny w specjalnie utworzonej zakładce na stronie Urzędu Miasta lubawa.pl niezwłocznie, kiedy uchwalone przepisy nie zostaną zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

Mikroprzedsiębiorcy oraz małe przedsiębiorstwa będą mogły się ubiegać o zwolnienie z podatku od nieruchomości, jeżeli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią. Warunkiem uzyskania pomocy jest spadek przychodów w miesiącu kwietniu 2020 w stosunku do miesiąca stycznia 2020 roku lub dwóch następujących po sobie miesięcy 2020 roku (w okresie od marca do czerwca) do dwóch analogicznych miesięcy roku 2019:

– u mikroprzesiębiorców, którzy zatrudniają do 9 osób, o co najmniej 10 %;

– u małych przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 49 osób, o co najmniej 20%.

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie przez przedsiębiorcę korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz oświadczenia przedsiębiorcy. Wszystkie dokumenty należy złożyć do 31 lipca 2020 roku. Formularze będą dostępne w specjalnie utworzonej zakładce na stronie Urzędu Miasta lubawa.pl niezwłocznie, kiedy uchwalone przepisy nie zostaną zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

Rada Miasta Lubawa zawiesiła również uchwałę zawieszającą opłatę prolongacyjną wynikającą z rozłożenia na raty podatków lub odroczenia terminu płatności podatków albo zaległości podatkowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto Rada Miasta uchyliła uchwałę zmieniającą Statut Miasta Lubawa w zakresie możliwości przeprowadzania zdalnych sesji z dnia 27 marca 2020 roku, ponieważ takie regulacje zostały wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rada ponownie uchwaliła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa na 2020, uszczegóławiając wydatki na ten cel. Realizacja Programu ma kosztować 41 tysięcy złotych i zostanie przeznaczona na:

– zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, odławianie ich, sterylizację lub kastrację oraz usypianie ślepych miotów – 37 tys. złotych,

– zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku darzeń drogowych z udziałem zwierząt – 3 tys. złotych,

– opiekę nad kotami wolno żyjącymi i ich dokarmianie – 500 zł,

– utrzymanie zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym – 500 zł.

Radni zwolnili także Rodziców od ponoszeni opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lubawie „Akademii Maluszka” za okres, w którym Żłobek pozostaje zamknięty z powodu pandemii.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top