Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Lubawski samorząd solidarny z Ukrainą

Lubawski samorząd solidarny z Ukrainą

Lubawski samorząd solidarny z Ukrainą

25 lutego br. w sali konferencyjnej Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się XXXVIII sesja Rady Miasta. Na sesji obecnych było 14 radnych. Na wniosek Burmistrza Miasta oraz Przewodniczących Rady w porządku obrad dodano dwie uchwały. Pierwsza w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Lubawa wobec agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę, natomiast druga w sprawie uchylenia uchwały w sprawie umowy o współpracy z miastem Sławsk w obwodzie kaliningradzkim w Rosji. Obie uchwały zostały przyjęte przez aklamację.

 

Stanowisko potępiające agresję Rosji na Ukrainę

W dniu 24 lutego 2022 r. nastąpił bezprecedensowy w obecnych czasach atak na suwerenne demokratyczne europejskie państwo. Społeczność międzynarodowa oraz obywatele poszczególnych państw nie powinni i nie mogą pozostać wobec tego faktu obojętni. Ukraina jest bezpośrednim sąsiadem Polski i atak na naszego sąsiada to nie tylko agresja wobec zaprzyjaźnionego państwa, to również potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

Samorząd Miasta Lubawa, choć z racji swoich ustawowych zadań nie ma bezpośredniego przełożenia na politykę międzynarodową, ma prawo i moralny obowiązek wyrażenia sprzeciwu i potępienia rosyjskiej agresji. Rada Miasta Lubawa jest głęboko przekonana, że każda nawet najmniejsza forma dezaprobaty i sprzeciwu wobec obecnej polityki Rosji jest potrzebna i uzasadniona, zwłaszcza, że nieodpowiedzialne działanie rosyjskich władz zagraża bezpieczeństwu Polski, Europy i świata.

 

Uzasadnienie do uchwały uchylającej współpracę ze Sławskiem

W 2011 roku rozpoczęła się historia współpracy miasta Lubawa z miastem Sławsk w obwodzie kaliningradzkim w Rosji. Samorządy obydwu miast podjęły odpowiednie decyzje, które zaowocowały podpisaniem porozumienia w tej sprawie. W naszym mieście podjęto Uchwałę Nr VI/73/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie umowy o współpracy partnerskiej z miastem Sławsk w obwodzie kaliningradzkim w Rosji. Zakładała ona wieloletnią, wszechstronną współpracę, a jej przedmiotem było dążenie do rozwijania partnerskich stosunków z udziałem możliwie jak najszerszych kręgów społeczności lokalnych.

Przez te wszystkie lata stosunki miast układały się wzorowo. W pierwszej kolejności samorządy, a za nimi społeczności lokalne, wymieniały wzajemne doświadczenia, prezentowały swój dorobek oraz wzbogacały wiedzę na swój temat. Młodzież szkolna oraz przedstawiciele obydwu miast odwiedzali się wzajemnie, prezentując przy okazji swój dorobek historyczny, kulturalny i sportowy, budując jednocześnie wzajemny szacunek i uznanie dla prezentowanych wartości. W tym względzie nic się nie zmieniło! Wierzymy, że społeczności Lubawy i Sławska nadal mają do siebie wielki szacunek, sympatię i że nic ani nikt nie jest w stanie tego zmienić. Ostatnie jednak wydarzenia polityczne, w tym bezprecedensowy w obecnych czasach atak na suwerenne europejskie państwo, nie pozwalają na dalsze utrzymywanie oficjalnej współpracy obydwu miast. Agresja rosyjskich wojsk na Ukrainę spowodowała, że jakakolwiek forma współpracy na poziomie samorządu, przestaje być dzisiaj możliwa. Gorąco wierzymy, że mieszkańcy Sławska wykażą zrozumienie dla tych działań i decyzji, bo nie są one skierowane w żadnym względzie przeciwko nim. Mamy nadzieję, że po unormowaniu się sytuacji międzynarodowej, współpraca na poziomie samorządów będzie mogła zostać wznowiona.

 

Pozostałe uchwały

Radni zmienili uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie oraz nadania Statutu. Wprowadzane zmiany w Statucie ŚDS wynikają ze zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i dotyczą zniesienia  odpłatności  za  korzystanie  z  usług świadczonych w dziennych  ośrodkach  wsparcia oraz ze zmian wprowadzonych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  i  Polityki Społecznej z  dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2022 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotychczasowe, uchwalone przed 1 stycznia 2022 roku, gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminne programy przeciwdziałania narkomanii zachowują moc do dnia uchwalenia gminnego programu, nie dłużej jednak niż do 31.03.2022 r.

Radni przyjęli także „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2022 r. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt Rada Miasta, wypełniając obowiązek, określa corocznie w drodze uchwały do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Koło Łowieckie Ryś. Program w szczególności ma na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenie populacji porzuconych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także edukację w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Rada przyjęła także Raport Burmistrza Miasta Lubawa z realizacji „Programu ochrony środowiska Miasta Lubawa do roku 2020”. Program Ochrony Środowiska jest narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska, zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych gminy. Określa obszary, kierunki interwencji i zadania służące poprawie stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego jej mieszkańców. Sporządzenie programu ochrony środowiska jest obowiązkiem gminy. Realizacja programu jest monitorowana, a burmistrz co dwa lata przedstawia Radzie sprawozdanie z jego realizacji. Dodatkowo podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Miasta Lubawa do roku 2030”.

Radni w celu uporządkowania numeracji nieruchomości nadali także nazwę ulicy na terenie miasta. Ulica na odcinku od ulicy Sadowej w kierunku parku w Fijewie będzie nosiła nazwę: Parkowa.

Rada zdecydowała również o udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem Biura Regionalnego w Brukseli. Działalność biura finansowana jest przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz wybrane powiaty i gminy. Wysokość dotacji na rok 2022 przypisanej Gminie Miejskiej Lubawa obliczona została na podstawie algorytmu wypracowanego w 2004 r. przez Konwent Starostów i zaakceptowanego przez Marszałka Województwa wynosi 2 120 zł.

Rada Miasta zmieniła również tegoroczny budżet, dostosowując jego wartości do aktualnego stanu.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top