Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Modernizacja instalacji w Ekologicznym Związku Gmin Działdowszczyzna

Modernizacja instalacji w Ekologicznym Związku Gmin Działdowszczyzna

Modernizacja instalacji w Ekologicznym Związku Gmin Działdowszczyzna

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanej kompostowni w Zakrzewie oraz sortowni odpadów w Działdowie. Właśnie do tych instalacji trafiają odpady z Lubawy. Koszt obydwu inwestycji wyniósł ponad 30 milionów złotych.

Zadania związane z gospodarką odpadami Lubawa realizuje za pośrednictwem Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna, do którego należy od 2005 roku. Oprócz Lubawy Związek tworzą: Gmina Działdowo, Miasto Działdowo, Miasto i Gmina Lidzbark, Gmina Iłowo Osada, Gmina Płośnica, Gmina Rybno, Gmina Janowiec Kościelny, Gmina Kozłowo, Gmina Grodziczno, Gmina Nidzica oraz Gmina Janowo.

Modernizacja kompostowni w Zakrzewie musiała zostać dostosowana do obowiązujących dzisiaj standardów. Do tej pory była otwarta, w formie pryzmy, co nie tylko wydłużało proces kompostowania, szczególnie, kiedy mieliśmy do czynienia z deszczową pogodą, ale była też uciążliwa dla pracowników i okolicznych mieszkańców ze względu na duża odorowość, czyli nieprzyjemne zapachy. Teraz zamknięte bioreaktory w systemie biodegmy ograniczyły emisję odorów do powietrza i poprawiły warunki środowiskowe funkcjonowania instalacji.

Jeżeli chodzi natomiast o sortownię w Działdowie, to jej modernizacja wynikała z dostosowania istniejącej instalacji do spełnienia wymogów dla osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, tj.: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo za każdy rok w latach 2020 do 2024; 55 % wagowo za każdy rok w latach 2025 do 2029; 60 % wagowo za każdy rok w latach 2030 do 2034 i 65 % wagowo za każdy rok i kolejny od 2035 roku.

W zakresie odpadów budowlanych poziom odzysku wynosi 70 % wagowo rocznie. W zakresie odpadów ulegających biodegradacji w 2020 r. poziom odzysku wyniósł 35 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Problemem dla istniejącej instalacji nie było uzyskanie poziomu przygotowania do recyklingu obowiązującego do 2019 r. wynoszącego 40 %, bo instalacja ta osiągnęła wynik na poziomie 41,3%, jednakże osiągnięcie wyższych poziomów wymaga pogłębionego procesu sortowania dla przygotowania do recyklingu przy wykorzystaniu technologii foto – optycznej.

W wyniku przebudowy kompostowni powstało 7 nowych bioreaktorów kompostujących w systemie biodegma z monitorowanym system napowietrzania i zraszania w każdym tunelu z osobna o mocy technologicznej 15 tys. ton/rok. Dodatkowo wybudowany został plac do dojrzewania i przygotowania kompostu oraz systemu kanalizacji, a także zakupione zostały nowoczesne maszyny do obsługi kompostowni, jak przerzucarka pryzm kompostu, przesiewacz (sito bębnowe), ładowarka z łyżką kruszącą i beczka asenizacyjna.

Modernizacja sortowni objęła rozbudowę hali sortowni o powierzchnię około 1000 m. kw., a także przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnych i gazowych. Zamontowana została w niej nowa linia sortownicza wyposażona w rozrywarkę worków, nowe sito bębnowe, 4 separatory foto – optyczne do automatycznej separacji tworzyw sztucznych, folii, papieru, metali, frakcji energetycznej i biodegradowalnej. Zainstalowane zostały także 2 automatyczne stacje załadowcze frakcji kierowanych do składowania oraz prasy belującej. Całość procesu jest monitorowana i kierowana ze sterowni. Wszystkie kabiny doczyszczające są klimatyzowane z niezależnej centrali wentylacji sortowni. Celem tak zmodernizowanej sortowni jest odzysk na poziomie minimum 80 % poszczególnych frakcji odpadów skierowanych na linię sortowniczą, co pozwoli na wykonanie poziomów odzysku.

Modernizacja kompostowni kosztowała 12 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2007 – 2020 wyniosło 6 milionów 243 tysiące 283 zł. Pozostałe koszty pokryte zostały z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Olsztynie oraz ze środków gmin.

Koszt modernizacji sortowni wyniósł 18,8 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach RPO WM wyniosło 9 milionów 906 tysięcy 935 zł i podobnie, jak przy finansowaniu kompostowni, pozostałe środki zostały zabezpieczone w formie pożyczki z WFOSiGW w Olsztynie i środków gmin współtworzących Związek.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top