Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 roku

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 roku

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 roku

Burmistrz Miasta Lubawa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

        Informacje ogólne:

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2020.
 2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych winni spełniać następujące oczekiwania:

 1. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
 2. Mają doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.
 3. Przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.
 4. Zadania Komisji Konkursowych:
 1. Ocena ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
 2. Proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.
 3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Lubawa.
 4. Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja Konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 5. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Lubawa w drodze zarządzenia. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów spełniających kryteria odbędzie się publiczne losowanie. Informacja o dacie i miejscu losowania zostanie udostępniona na stronie www.lubawa.pl oraz BIP w zakładce „Konkursy ofert”.
 2. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020, Komisja Konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
 3. Miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa.

          Termin składania zgłoszeń:

Do dnia 13 grudnia 2019 r, do godz. 15.00 (decyduje data ich wpływu do Urzędu Miasta Lubawa).

Załączniki:

 1. Formularz Zgłoszeniowy.
 2. Klauzula informacyjna RODO.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top