Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Najważniejsze decyzje powróciły „na zamek”

Najważniejsze decyzje powróciły „na zamek”

Najważniejsze decyzje powróciły „na zamek”

26 lutego odbyła się XXIV. sesja Rady Miasta. Była to pierwsza sesja Rady, która odbyła się w siedzibie Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej, które powstało na terenie po byłym zamku biskupów chełmińskich.

Na początku sesji burmistrz Maciej Radtke wraz przewodniczącym Rady Janem Sarnowskim oraz wiceprzewodniczącymi: Iwoną Pruchniewską i Jerzym Brodowskim podziękowali w imieniu całego samorządu wolontariuszom świątecznej akcji Szlachetna Paczka za organizację i koordynację projektu na terenie miasta. W imieniu całego sztabu, który tworzyli: Katarzyna Kirzanowska, Patrycja Lewandowska, Mateusz Żuchowski, Dorota Polanowska, Iwona Kościńska, Karolina Kowalkowska, Iwona Osicka, Adam Rożentalski i Dawid Rogoziński podziękowania odebrały Violetta Lewandowska – Lider Rejonu oraz Agnieszka Dombrowska.

Radni przyjęli sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także sprawozdania z wykonania zadań przez Radę i jej Komisje wynikające z planów pracy za rok 2020 oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Lubawa za lata 2019 – 2020.

Podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku, a konkretnie II i III raty. Uchwała przewiduje zwolnienie przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych „na miejscu”. W praktyce ze zwolnienia będą mogli więc skorzystać restauratorzy oraz właściciele mniejszych lokali gastronomicznych. Jest to forma rekompensaty za te miesiące pandemii, w czasie których sprzedaż alkoholu i tym samym korzystanie z koncesji były niemożliwe.

Na sesji uchwalono również Regulamin korzystania ze skateparku przy ul. Gdańskiej, który ma zostać oddany do użytku w połowie roku. Radni określili także zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubawa i wyrazili zgodę na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Jagiellońskiej.

Rada uchwaliła „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023” przedstawiony przez miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dokument ten wskazuje najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie najbliższych 3. lat, które będzie realizowała Spółka.

Jak co roku Rada zdecydowała również o pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem Biura Regionalnego w Brukseli. Jego podstawowymi celami jest m.in. ochrona interesów Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja naszego regionu i działanie na rzecz integracji ze strukturami Unii Europejskiej, w tym Komisją Europejską, Parlamentem, Europejskim i Komitetem Regionów.

Radni zmienili również tegoroczny budżet, urealniając jego wartości do aktualnej sytuacji finansowej, czego konsekwencją była również zmiana uchwały w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na sesji rozpatrzone zostały również dwie petycje dotyczące szczepień przeciw COVID – 19. Po zapoznaniu się z materiałami i przeprowadzeniu analizy stanu prawnego Rada Miasta Lubawa podzieliła stanowisko przedstawione przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z powyższym Rada uznała petycje za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie.

Radni rozpatrzyli również skargi na burmistrza miasta oraz kierownika kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej złożone przez tę samą osobę fizyczną, która burmistrzowi zarzucała nie dostarczenie lokalu socjalnego dla jednej z rodzin, natomiast kierownikowi Ośrodka niedostateczną opiekę socjalno – bytową nad tą rodziną. Obie skargi uznane zostały za bezzasadne.

Rada podjęła również stanowisko dotyczące zatrudniania pracowników w podległych samorządowi zakładach, zalecającą „kierownikom należytą staranność przy obsadzaniu stanowisk pracy, zarówno merytorycznych, jak i fizycznych, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta ze szczególnym zwróceniem uwagi przy zatrudnianiu osób krewnych i powinowatych, choćby przepisy prawa na to zezwalały – tak, aby fakt zatrudnienia nie budził żadnych żadnych wątpliwości”.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top