Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

29 maja odbyła się XVI sesja Rady Miasta Lubawa. Obrady miały charakter zdalny.

Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2019”, którego koszt realizacji w ubiegłym roku wyniósł 258.174,36 złotych. W ramach Programu działał m.in. Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin, realizowana była edukacja profilaktyczna w lubawskich szkołach oraz ogłoszone zostały konkursy ofert na zajęcia pozalekcyjne na kwotę 57 tysięcy złotych.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa za 2019 rok obejmował prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, także ich rodzin, w których ten problem występuje. Punkt prowadzony był przez Poradnię Profilaktyki Uzależnień MONAR w Olsztynie oraz objął także działania edukacyjne w szkołach. Koszt realizacji programu w 2019 roku wyniósł 33.127,08 złotych.

W ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Miejskiej Lubawa wykazano, że w roku sprawozdawczym w Lubawie było 1.541 bezrobotnych, z czego aż 486 trwale bezrobotnych. Gmina dysponuje 108 mieszkaniami komunalnymi. W 2019 roku z pomocy społecznej skorzystało 780 mieszkańców, a 93 osoby zostały objęte usługami opiekuńczymi.

Swoje sprawozdanie przedłożył również Środowiskowy Dom Samopomocy. W ramach realizowanej działalności jednostka przeprowadza treningi dotyczące m.in. funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz umiejętności spędzania czasu wolnego dla osób przewlekle chorych. Na zajęcia do Środowiskowego Domu uczęszczało w roku ubiegłym 34 członków. Jednostka jest finansowana z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W 2019 roku Żłobek Miejski sprawował opiekę nad 32 dziećmi, aktualnie 30 dzieci jest na liście rezerwowej i oczekuje na wolne miejsce. W placówce pracuje 15 osób. Swoje sprawozdania przedstawiła również Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika oraz Przedszkole Miejskie, w których zostały przedłożone informacje dotyczące kadry, realizowanych zadań oraz osiągnięć.

W sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Kultury została podsumowana m.in. działalność instytucji kultury oraz Kina Pokój. Biblioteka w 2019 roku wzbogaciła się o 1079 wolumenów, a w Kinie Pokój zostało zagranych 267 seansów (w okresie wrzesień – grudzień), które na widowni zgromadziły 12.867 widzów.

Rada przyjęła także sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji. Głównym przychodem własnym Ośrodka jest hotelik. Wpływy z tytułu wynajmu pokojów stanowią 34,96 % ogółu wpływów z usług OSiR.

Rada Miasta Lubawa zatwierdziła również roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa oraz wynikającą z niej koniecznością wsparcia lubawskich przedsiębiorców samorząd został zmuszony do redukcji niektórych wydatków. Zasadnym w sytuacji epidemicznej było przesunięcie w czasie budowy skateparku. Zgodnie z uchwałą o uchyleniu konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego w tym roku nie powstanie planowana inwestycja oraz nie odbędzie się tradycyjny nabór wniosków i głosowanie na nad nowym przedsięwzięciem.

Jak co roku kwotą 2.000 złotych samorząd Lubawy wsparł działania iławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, które udziela wsparcia w zakresie tworzenia, funkcjonowania organizacji oraz pozyskiwania przez nie środków. Wsparcie zostało przekazane w formie dotacji celowej powiatowi iławskiemu.

Karta Przyjaciela Lubawy to nowa propozycja programu lojalnościowego, którego adresatem są osoby niezameldowane w Lubawie, ale pracujące w lubawskich przedsiębiorstwach lub ich dzieci uczęszczają do Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika czy Żłobka Miejskiego. Programem zostaną objęci również współmałżonkowie oraz pozostałe dzieci. „Przyjaciele Lubawy” będą mogli skorzystać z katalogu zniżek na korzystanie z obiektów kulturalnych i sportowych miasta, który zostanie opracowany wspólnie z dyrektorami tych placówek. Już wiadomo, że w tym katalogu znajdą się zniżki za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (10 %) oraz w Przedszkolu Miejskim (50 %). Dwie ostatnie ulgi zostały zatwierdzone uchwałami Rady Miasta.

Rada wyraziła zgodę na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na opiece nad grobami wojennymi, w których spoczywają żołnierze Amii Radzieckiej. Wojewoda na ten cel przekazał do budżetu miasta 1.000 złotych.

Uchwałą Rady Miasta Lubawa nadano nową nazwę ulicy. Droga dojazdowa prowadząca do budowanego Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej będzie nosiła imię Biskupów Chełmińskich.

Radni podjęli dwie kolejne uchwały rozszerzające lubawski pakiet pomocowego dla przedsiębiorców. Średni przedsiębiorcy, zatrudniający do 249 pracowników, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości za grunty oraz budynki i budowle za miesiąc czerwiec 2020 roku. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest spadek przychodów o co najmniej 30% w miesiącu kwietniu 2020 roku w stosunku do miesiąca stycznia 2020 roku lub dwóch następujących po sobie miesięcy 2020 roku (w okresie od marca do czerwca) do dwóch analogicznych miesięcy roku 2019 oraz złożenie stosownych dokumentów do 31 lipca 2020 roku.

Rada zdecydowała również, że duże firmy, zatrudniające powyżej 249 pracowników, będą mogły ubiegać się o przedłużenie terminów rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku do 30 września 2020 roku. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc powinien złożyć stosowny wniosek w urzędzie miasta do 30 czerwca 2020 roku.

Radni zmienili również tegoroczny budżet. W budżecie po stronie dochodów pojawiły się m. in. środki na budowę ulicy Stanisława Wolskiego pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 690.997,27 zł. Stanowią one 80 % planowanych kosztów inwestycji. Po stronie wydatków wykreślone zostały te związane z organizacją imprez. W tym roku nie odbędą się Dni Lubawy oraz inne imprezy kulturalne i sportowe. Decyzja jest podyktowana trwającym nadal stanem epidemii. Zaplanowane na ten cel środki wróciły do budżetu i mają zrekompensować utratę dochodów miasta z tytułu zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top