Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

28 września odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Przed odczytaniem porządku obrad przewodniczący Rady Jan Sarnowski zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie pod obrady nowej uchwały dotyczącej współpracy pomiędzy Powiatem Iławskim a Gminą Miejską Lubawa. Uchwała dotyczy funkcjonowania Zamiejscowego Stanowiska Wydziału Komunikacji w Lubawie, remontu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Lubawy, w tym m.n. modernizacji drogi Lubawa – Mortęgi oraz kształcenia zawodowego uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Lubawie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radni w trakcie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2020 roku Wykonane dochody budżetowe stanowią 52,41% planu dochodów po zmianach, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 45,29 % planu wydatków. Ponadto przedstawiona została uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubawa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. oraz opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu za I półrocze. Obie opinie były pozytywne.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Miejskiej Lubawa i Gminy Wiejskiej Lubawa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lubawa oraz w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Biskupów Chełmiński 1 zabudowanej Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej.

Rada dokonała także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubawa na lata 2020 -2039 oraz zmian w budżecie miasta na 2020 r. Zmiany w budżecie dotyczyły zarówno dochodów, jak i wydatków. Budżet został zwiększony o planowaną kwotę dochodów wynikającą z bieżącej analizy budżetowej, w tym między innymi z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast główne zmiany dotyczące wydatków wynikają z przekazania dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na sfinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób, zwiększenie dotacji celowej dla przedszkoli niepublicznych oraz modernizację ulicy Borek.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top