Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

28 października odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, na której radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2019/2020 oraz zapoznali się z informacją o oświadczeniach majątkowych radnych oraz pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych. Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z ustawy Prawo Oświatowe.

Rada zdecydowała przystąpieniu do realizacji projektu pod nazwą: – „Zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie miasta Lubawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie. Działania przewidziane w projekcie obejmują doposażenie stanowisk pracy dla 24 pracowników poprzez zakup m.in. stacji do dezynfekcji rąk, automatycznych dozowników płynu do dezynfekcji rąk, generatora ozonu i termometrów, a także środków ochrony indywidualnej: rękawiczek jednorazowych, maseczek, przyłbic, fartuchów ochronnych czy płynów do dezynfekcji.

Ponadto podjęte zostały dwie uchwały zmieniające dotychczasowe przepisy. Pierwsza uchwała dotyczyła określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania. Natomiast druga zmieniła Uchwałę Nr XXXIX/331/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lubawa. Stawki wzrosły o wskaźnik inflacji w wysokości 3,9 % na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z 15 lipca 2020 roku.

Podjęta została również uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zmiany w wysokości stawek podatku powodują wzrost dochodu budżetu Miasta o około 386 170,00 zł. Podwyżka ta podyktowana jest przewidywanym zmniejszeniem dochodów na podstawie Decyzji Ministra Finansów zgodnie z którą, roczna kwota subwencji oświatowej na 2021 rok zostaje zwiększona o 309 072,00 zł. Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok są mniejsze o kwotę 1 014 961,00 zł. Ogółem dochody na podstawie Decyzji Ministra Finansów zostają zmniejszone o kwotę 705 889,00 złotych. Stawki podatków, podobnie, jak opłat za zajęcie pasa drogowego, zostały wyrównane do poziomu inflacji w wysokości 3,9 % wynikających ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS.

Radni podczas sesji Rady Miasta

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top