Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sesja Rady Miasta Lubawa

Sesja Rady Miasta Lubawa

Sesja Rady Miasta Lubawa

27 marca odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Sesję rozpoczęły informacje sprawozdawcze. Jako pierwsze na sesji omawiane było sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Lubawa za lata 2017 – 2018. Uwzględnione w nim były m.in. dotacje przekazane z budżetu gminy na zabytki w wysokości 160 tysięcy złotych oraz dotacje na działania kulturalne. Kolejnym było sprawozdanie z Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2018 z punktu konsultacyjnego skorzystało 14 osób uzależnionych oraz 20 współuzależnionych. Działająca na terenie miasta grupa Anonimowych Alkoholików Quo Vadis liczyła 12 osób. Punkt Pomocy Rodzinie udzielił 100 porad psychologa oraz 86 porad prawnych. Wpływy do budżetu pozyskane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2018 roku wyniosły 289.987,94 złotych. W ramach profilaktyki zostały również ogłoszone konkursy na prowadzenie zajęć sportowych oraz kulturalnych na łączną kwotę 57,5 tys. złotych.

Kolejnym sprawozdaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była informacja z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa za rok 2018”. Pomoc terapeuty ds. uzależnień od narkotyków można uzyskać w czwartki od 16.00 do 18.30. Skorzystało z niej 16 osób, i udzielono 46 porad.

Rada przyjęła również informację z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa. W 2018 roku pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych oraz pracy socjalnej objęto 394 rodziny, zasiłkiem celowym na zakup posiłku lub żywności – 179 rodzin, 377 osób, natomiast pomocą w formie posiłku 118 dzieci. Ze świadczenia 500+ od początku programu skorzystało 971 rodzin/1426 osób.

Rada podjęła uchwałę ws. przystąpienia do realizacji projektu „Rodzinnie w Lubawie”. W ramach projektu przewidziane jest podniesienie aktywności społecznej 30 osób. Program przewiduje działania w zakresie wieloprofilowej diagnozy zasobów i potrzeb uczestników, wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny oraz klub aktywności. Wartość projektu wynosi: 285.862, 50 złotych, z czego 241.862,50 złotych jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na sesji przyjęty został także „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2019 r.” Dokument reguluje działania w zakresie bezdomnych psów oraz wolno żyjących kotów. Na realizację programu w 2019 roku Gmina Miejska przeznaczyła kwotę 37 tys. złotych.

Radni zwiększyli ekwiwalenty członkom Ochotniczej Staży Pożarnej w Lubawie – za godzinę udziału w działaniach ratowniczych – 20 złotych oraz za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym – 10 złotych, a także zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizacje zadania publicznego – prowadzenia centrum organizacji pozarządowych w kwocie 2000 złotych.

W związku z nową kadencją samorządu powołano również nową Radę Społeczną przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie w składzie: przewodniczący – Burmistrz Lubawy Maciej Radtke, przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – Bolesław Zawadzki, przedstawiciele Rady Miasta Lubawa: Iwona Pruchniewska, Grzegorz Rolka, Patryk Łowin, Jan Sarnowski, Piotr Pokojski.

Wprowadzono zmiany do uchwały dotyczącej Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym poparcie dla projektu do LBO udzielić musi 0,1 proc. mieszkańców danego miasta, czyli w przypadku Lubawy – 10 mieszkańców.

Rada zdecydowała również o wystosowaniu apelu dotyczącego przejęcia obowiązku wypłat wynagrodzeń nauczycieli bezpośrednio przez budżet państwa. Obecnie samorząd dopłaca prawie 2 mln złotych do oświaty, ponieważ subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków związanych z utrzymaniem szkół.

W związku z wypowiedzeniem prowadzenia targowiska miejskiego przy ulicy Towarowej przez SRH Rolnik w Lubawie zaktualizowano szereg uchwał dotyczących funkcjonowania targowisk. Teren, na którym do tej pory funkcjonowało targowisko przy ulicy Towarowej należał do SRH Rolnik i decyzją właściciela został przeznaczony do sprzedaży. Dodatkowo „Rolnik” zrezygnował również z administrowania i zarządzania targowiskami w Lubawie. W wyniku zmian jedynym targowiskiem zostało to zlokalizowane przy ulicy Kopernika, a inkasentem opłat został wyznaczony Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych wymagała uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru. Zmianie uległa jedynie podstawa prawna, dlatego uchwała wymagała uaktualnienia.

Zmianie uległa również uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół i przedszkoli. W związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2019 roku dotacje przekazywane na uczniów i wychowanków z orzeczeniami może być wykorzystywana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz organizacją zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Uchwałą Rady Miasta wprowadzono również dodatkowe kryterium w II etapie rekrutacji do Przedszkola Miejskiego. Dodatkowe 2 punkty w procesie rekrutacji dziecko może otrzymać, jeżeli rodzice przedłożą oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień lub ich długotrwałym odroczeniu.

Rada podjęła również uchwałę o przekazaniu kwoty 2.050 złotych Województwu Warmińsko – Mazurskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli. Uchwała ta jest podejmowana corocznie, a na funkcjonowanie biura składają się samorządy z województwa.

Zmiana w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa wynikała z konieczności  wprowadzenia zmian w projekcie pn. Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uchwałą Rady Miasta Lubawa włączono drogę gruntową będącą odnogą od ulicy Kupnera do kategorii dróg gminnych.

Rada podjęła uchwałę zmieniającą Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. oraz przyjmującą Regulamin dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubawa.

Rada wyraziła również zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Radni zmienili Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039 oraz budżet miasta Lubawa na rok 2019. Do budżetu wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: budowę oświetlenia ulicznego w wewnętrznym odcinku ulicy Kupnera – 30 tys. złotych, budowę wyniesionych przejść dla pieszych w ulicy Rzepnikowskiego – 60 tys., rozbudowę ul. Kazimierza Wielkiego w Lubawie – 1.236 tys. złotych (w tym zaplanowane dofinansowanie 563 tys. – na razie brak rozstrzygnięcia konkursu), budowę ulicy Stanisława Wolskiego etap I w kwocie 95 tys. złotych. Zaplanowano kwotę 55 tys. złotych na naprawę i wymianę oświetlania świątecznego oraz wydatki związane z rozbudową monitoringu miejskiego na ul. Rynek 5, Browarowej oraz Placu Zamkowym w łącznej kwocie 75 tys. złotych.

W budżecie zabezpieczono kwotę 250 tys. złotych na utworzenie i wyposażenie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej w Lubawie. Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę 70 tys. złotych, a na zakup materiałów stomatologicznych – 30 tys.

W budżecie wygospodarowano środki w wysokości 50 tys. złotych na zakup zieleni – zalesienie oraz zaplanowano darowiznę od firmy Ikea Industry w kwocie 25 tys. złotych na zwiększenie bioróżnorodności terenów zielonych przy ścieżkach pieszo – rowerowych od ulicy Kopernika do Sanktuarium w Lipach.

Wprowadzono również wydatek w kwocie 30 tys. złotych na koncepcję zagospodarowania Miejskiego Lasku w Lipach z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Lubawę.

W związku ze społecznym zapotrzebowaniem w budżecie zabezpieczono kwotę 50 tys. złotych na wykonanie projektu oświetlonego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Hali Widowiskowo – Sportowej, ul. Św. Barbary 45.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top