Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sesja Rady Miasta Lubawa

Sesja Rady Miasta Lubawa

Sesja Rady Miasta Lubawa

XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. we wtorek o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Sesja przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym.

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

  4. Raport o stanie Gminy Miejskiej Lubawa na dzień 31.12.2019 r.:

a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lubawa,

b) debata,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawa wotum zaufania.

  1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2019 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok:

a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2019 rok;

b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubawa dotyczącej wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2019 rok;

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2019 rok;

d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa za 2019 rok;

e) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubawa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa za 2019 rok;

f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubawa z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

  1. Raport z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016 – 2021” za rok 2019.

  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

azmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”,

b/ nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej na terenie miasta Lubawa,

c/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Lubawie,

d/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2020 – 2039,

e/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2020 rok.

  1. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.

  2. Odpowiedzi na zapytania.

  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

W dniu 29 czerwca 2020 roku (tj. poniedziałek) odbędą się posiedzenia stałych Komisji Rady, które zostaną przeprowadzone stacjonarnie w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rzepnikowskiego 9a.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta – godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Gospodarczej, Prawa, Pracy i Bezrobocia – godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego – godz. 10:00

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top