Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Trwa nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym!

Trwa nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym!

Trwa nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020! Od 4 sierpnia lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości mogą składać wnioski o dotację do 8 500 zł na półroczne działania z młodzieżą!

W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
– miejskie i gminne domy kultury,
– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
– Ochotnicze Straże Pożarne,
– nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://drive.google.com/file/d/10evoAWY9_KU34InPBaZSBegrFUIgCnoU/view

Tryb małych grantów.
 – poradnik

Organizacjo możesz w każdej chwili złożyć ofertę w trybie „małego grantu” i będzie ona rozpatrywana, o ile dostępne w samorządzie są środki przeznaczone na ten tryb. Oferty na realizację zadań w trybie małych zleceń można składać cały rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, iż termin realizacji zadania zawiera się w roku budżetowym w którym składana jest oferta.

Tryb „małych grantów” jest trybem bezkonkursowym uruchamianym przez organizacje na podstawie złożonej oferty na realizację zadania publicznego. Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016.
nazwa: tryb 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, inicjatywa własna organizacji, krótka ścieżka, szybka ścieżka, mały grant, tryb realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
warunki:

  1. organizacja pozarządowa może wnioskować maksymalnie o 10 000 złotych,

  2. projekt, który organizacja chciałaby zrealizować za pomocą małego grantu, nie może trwać dłużej niż 90 dni,

  3. łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym,

  4. realizacja projektu musi być przeprowadzona w ciągu jednego roku kalendarzowego,

  5. zadanie w trybie małego grantu może być realizowane jako zadanie powierzone (czyli w całości sfinansowane przez samorząd) lub jako wsparcie (organizacja zapewnia finansowy wkład własny).

    Wraz z wnioskiem warto złożyć pismo przewodnie w którym wyjaśniacie czego dotyczy Wasz wniosek.

    przykładowy wniosek dostępny jest na stronie:  https://drive.google.com/file/d/1NpmmXr2_KQqbMEY_vqHxvJqEsWLe1SXR/view

Konkurs
o tytuł „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” edycja za rok 2020.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących
z wolontariuszami i wspierających działalność wolontarystyczną.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 września 2020 r.

Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, która:
a) działa wolontarystycznie w organizacji/ instytucji zgłaszającej,
b) udziela się na terenie powiatu iławskiego,
c) konsekwentnie – często/ systematycznie pomaga potrzebującym,
d) podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,
e) świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób i organizacji, wspierania inicjatyw lokalnych, na rzecz rozwoju powiatu iławskiego,
f) wyróżnia się innymi pozytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej działalności wolontarystycznej.

Organizatorem konkursu jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego.

Regulamin konkursu: https://drive.google.com/file/d/10evoAWY9_KU34InPBaZSBegrFUIgCnoU/view

Formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/file/d/14UeGt8yYKKtvje7jeUQ2SEACLMtAfkx9/view

Dane kontaktowe: ul. Wiejska 2D (pok. nr 105), 14-202 Iława
tel.: 89 6484466 lub 510093779 e-mail: w.jankowski (at)eswip.pl

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top