Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Trwają nabory wniosków LGD – ogłoszenie nr 2/2019

Trwają nabory wniosków LGD – ogłoszenie nr 2/2019

Trwają nabory wniosków LGD – ogłoszenie nr 2/2019

Ogłoszenie nr 2/2019 

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014 – 2020)

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020.

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 8 października 2019 roku do 5 listopada 2019 roku 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 15:00. Ostatniego dnia naboru tj. 05.11.2019 r. składanie wniosków będzie możliwe do godziny 14.30. 

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik. Wniosek należy wypełnić, wydrukować, a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek powinno się nagrać na płytę CD. Załączniki należy dołączyć do wniosku w wersji papierowej jak również nagrane na CD w formie skanów PDF. Wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną lub faksem nie będą uwzględniane.

III. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych.

V. Uprawnieni wnioskodawcy:

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460),

d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

  1. Warunki udzielenia wsparcia określa:
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.
  • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014-2020.

2. Kryteria wyboru operacji:

  • pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR
  • uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.

Karta oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz oceny punktowej stanowi załącznik do ogłoszenia.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie wstępnej oceny wniosku oraz zgodne z LSR LGD Ziemia Lubawska 2014-2020.

VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

2. Biznesplan:

3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

5. Formularz wniosku o płatność:

6. Narzędzia pomocnicze:

VIII. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji:

  1. Limit środków w ramach konkursu: 591 875,70 zł
  2. Maksymalna kwota wsparcia na jednego beneficjenta: do 98 645,95 zł
  3. Maksymalna intensywność wsparcia: nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych operacji.

IX. Miejsce udostępniania LSR oraz dokumentacji konkursowej:

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Ziemia Lubawska: www.lgdziemialubawska.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, Wielkie Bałowki 14, 13-306 Kurzętnik.

Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom: 

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu doradztwa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 -14.30. Ostatniego dnia naboru doradztwo nie będzie prowadzone!

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonywać telefonicznie pod numerem 56 49 181 63 lub 514 154 474.

XI. Dodatkowe dokumenty:

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top