Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

Unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

Unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

Zarządzenie Nr 22/2021

Burmistrza Miasta Lubawa

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa.

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 11 ha rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Unieważniam konkurs na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa ogłoszony w dniu 25 stycznia 2021r.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa.

§ 3.

Zarządzenie w sprawie unieważnienie konkursu zamieszcza się na:

  1. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawa,
  2. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa,
  3. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawa.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu spraw społeczno-obywatelskich i obrony cywilnej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

/-/ mgr Maciej Radtke

Uzasadnienie

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało podpisane i ogłoszone Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa. Ogłoszenie konkursu spowodowane było obowiązującymi na ten dzień przepisami obligującymi organ prowadzący do ogłoszenia konkursu na dyrektora szkoły w wyniku upływu kadencji obecnego dyrektora (art. 63 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe).

W dniu 6 lutego 2021 r. wszedł w życie § 11 ha Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493), który dał możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top