Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » XI zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa

XI zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa

XI zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa

    Informuję, że XI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. w piątek o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a/ ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji     z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa;

    b/  ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci     w Żłobku Miejskim w Lubawie „Akademia Maluszka” oraz warunków zwolnienia od ponoszenia     opłat;

    c/  ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania     zadania własnego Gminy Miejskiej Lubawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających     rozwojowi sportu;

d/ ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej;

e/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; 

f/ przyjęcia programu współpracy Miasta Lubawa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi                              i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

g/  udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubawa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych;

h/ zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;

i/ zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta na rok 2020;

j/ zatwierdzenia planu pracy Rady na rok 2020.

  1. Prezentacja projektu budżetu Miasta Lubawa na 2020 rok.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a/ zmieniająca Uchwałę nr XVI/173/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012 r. w     sprawie ustalenia strefy płatnego pakowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat     za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta     Lubawa;

    b/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

    c/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

    d/ organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych     jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubawa;

    e/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039,

    f/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2019 rok.

  1. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.
  2. Odpowiedzi na zapytania.
  3. Zamknięcie obrad.

                                                  Przewodniczący Rady

      Jan Sarnowski

Uwaga!

W tym samym dniu odbędą się posiedzenia stałych Komisji Rady.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta     – godz. 7:30

Posiedzenie Komisji Gospodarczej, Prawa, Pracy i Bezrobocia             – godz. 7:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów                         – godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego                 – godz. 8:30 

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top