Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

25 kwietnia odbyła się XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Sesję rozpoczęło sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubawa w okresie między sesjami. Burmistrz m. in poinformował o spotkaniu z prezesem Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna dotyczącym ustaleń projektowych dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który powstanie w Lubawie przy ulicy Dworcowej w drugiej połowie tego roku. Mieszkańcy Lubawy będą mogli nieodpłatnie poza harmonogramem oddawać do punktu odpady wielkogabarytowe, opony, odpady selektywne, zużyty sprzęt elektryczny, AGD i RTV oraz bioodpady.

Zarząd powiatu iławskiego zaproszenia nie przyjął…

Istotnym punktem sprawozdania była informacja o spotkaniu burmistrza i radnych z zarządem powiatu iławskiego. Na poprzedniej sesji radni Lubawy zdecydowali o zaproszeniu zarządu powiatu na kolejną sesję Rady Miasta, jednak zarząd z zaproszenia nie chciał skorzystać i skierował zaproszenie zwrotne, z którego burmistrz i radni skorzystali. Tematem rozmów był brak w ciągu ostatnich kilku lat jakichkolwiek inwestycji związanych z utrzymaniem dróg w granicach administracyjnych Lubawy, a pozostających w zarządzie powiatu, pomimo składanych propozycji współfinansowania ich przez miejski samorząd. Zarząd powiatu nie potrafił w sposób satysfakcjonujący wytłumaczyć, dlaczego nie wykonał dokumentacji remontu pełnego odcinka powiatowej drogi od ronda przy ul. Dworcowej i Składowej w Lubawie do Mortąg, ograniczając jej zakres tylko do odcinka pozostającego na terenie Gminy Wiejskiej Lubawa, co spowoduje, że w przypadku rozpoczęcia remontu drogi, odcinek lubawski pozostanie nadal w złym stanie technicznym. Kwestia braku dokumentacji uniemożliwia też podjęcie realnych działań zmierzających do rzeczywistej naprawy złego stanu nawierzchni, a nie tylko polegającej na łataniu dziur w jezdni. Nieco lepiej ma się sprawa modernizacji ulicy Przemysłowej, bo Rada Powiatu zwiększyła środki finansowe na wykupy terenów niezbędnych do realizacji inwestycji, ale niewielka to pociecha, bo inwestycja w znaczeniu rozpoczęcia fizycznych prac nie rozpocznie się w roku bieżącym, a o jej zapisanie w planach inwestycyjnych powiatu iławskiego samorząd zabiega od 2012 roku, oferując od samego początku wsparcie finansowe. Samorząd współfinansował też przygotowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy Przemysłowej, choć nie wszystkie samorządy tak postępują.

Podczas spotkania burmistrz przekazał staroście wyciąg z konkursu ofert dotyczący Poprawy dostępności mieszkańców Lubawy do usług medycznych w dni wolne od pracy oraz święta w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej, zachęcając, by do konkursu przystąpił iławski szpital powiatowy. Zgodnie z ideą konkursu pacjenci w szczególności mogliby skorzystać z porady lekarskiej, wykonać badanie EKG czy pomiar ciśnienia tętniczego, otrzymać zastrzyk, receptę na lekarstwo czy skierowanie do szpitala, a także zmienić opatrunek. Składanie ofert zaplanowane zostało na 18 maja. Jeśli uda się wyłonić podmiot leczniczy, który podejmie się świadczenia tej usługi, wówczas dostępna byłaby ona dla mieszkańców od 1 lipca.

Na posiedzeniu zarządu ponowione zostało zaproszenie dla jego członków na sesję. Niestety zarząd powiatu iławskiego w osobach: Marek Polański – starosta, Stanisław Kastrau – wicestarosta, Edmund Standara, Maciej Rygielski i Grażyna Taborek – członkowie zarządu, zaproszenia nie przyjął.

Rada przyjęła sprawozdania…

W sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie za rok 2017 przedstawione zostały m.in. wydarzenia kulturalne organizowane oraz współorganizowane przez MOK. W ubiegłym roku księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej wzbogacił się o 764 woluminy, a łącznie do dyspozycji czytelników jest 23.612 książek. Z zasobów bibliotecznych korzysta 1313 zarejestrowanych użytkowników. Z oferty Kina Pokój w 2017 roku skorzystało 23.897 widzów.

Rada przyjęła również sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Lubawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2017 roku kwota przeznaczona na współpracę miasta Lubawa z organizacjami pozarządowymi wyniosła 415.500 złotych i została wykorzystana w 99 procentach. Samorząd ogłosił 17 konkursów, na które wpłynęło łącznie 30 ofert od 20 organizacji.

W toku obrad radni przyjęli ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Miejskiej Lubawa. Jest to dokument sporządzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina przygotowuje ocenę w analizie lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej samorządu. Opracowanie prezentuje infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Zawiera dane dotyczące polityki mieszkaniowej, osób korzystających z ośrodka pomocy społecznej oraz rodzaju otrzymywanej pomocy i problemów społecznych na obszarze Lubawy.

Radni podjęli uchwały

Radni zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe, rachunek wyniku wraz z rocznym raportem ekonomiczno – finansowym za 2017 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia. MOZ zamknął rok 2017 zyskiem w wysokości 62.306,64 złotych. Kierownik zakładu wypracowany zysk przeznaczył na zwiększenie funduszu zapasowego zakładu. Przychody ze sprzedaży usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia wyniosły 3.468.518,62 , co stanowi 97,6% całości dochodów Ośrodka. Pozostałe 2,4% to dochody z wynajmu pomieszczeń i usługi medyczne na kwotę 85.754 zł.

Radni przyjęli Program Ochrony Środowiska miasta Lubawa do roku 2020. Ten dokument jest obligatoryjny. Przepisy prawa nakładają na gminy obowiązek przygotowania dokumentu co 4 lata, natomiast co 2 lata burmistrz jest zobligowany do przestawienia sprawozdania z jego realizacji. Realizacja programu podlega bieżącemu monitorowaniu. Jest to dokument strategiczny, który jest niezbędny również przy ubieganiu się przez miasto o dotacje unijne.

Zmieniona została uchwała dotycząca Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego w zakresie harmonogramu. Zgodnie z nowymi terminami propozycje projektów będzie można składać od 1 czerwca do 31 sierpnia, od 1 września do 20 września będzie przeprowadzana weryfikacja propozycji zadań pod względem formalno – prawnym oraz możliwości ich zrealizowania. Głosowanie nad złożonymi projektami będzie się odbywać w dniach od 21 września do 4 października, a wyniki będą ogłoszone do 20 listopada.

Radni udzielili dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej pw. „Szpital Św. Jerzego”. Kwota dotacji wynosi 40 tys. złotych i zostanie przeznaczona na wymianę stolarki okiennej oraz remont północnej elewacji budynku szpitala pw. Św. Jerzego.

Kwotą 60 tys. złotych została wsparta również Parafia pw. Nawiedzenia NMP i Św. Anny. Zgodnie z wnioskiem parafii środki te zostaną przeznaczone na konserwację polichromii ścian i wystroju wnętrza kościoła pw. Nawiedzenia NMP i Św. Anny oraz na konserwację wystroju wnętrza w kościele pw. Św. Barbary.

Radni przyjęli „Gminy program szczepień profilaktycznych przeciw pneumokokom na lata 2018-2019”. Program ten jest kontynuacją programu z lat poprzednich i ma objąć dzieci urodzone w latach 2015 – 2016. W związku z wprowadzeniem w roku ubiegłym obligatoryjnych szczepień przeciw pneumokokom z programu rządowego niemożliwym najprawdopodobniej stanie się kontynuacja tego programu przez miejski samorząd w latach kolejnych.

Uchwałą określono również godziny zajęć nauczycielom, którym powierzonym stanowiska kierownicze oraz niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Ta zmiana została wymuszona ustawą o finansowaniu zadań oświatowych i będzie obowiązywała dopiero od 1 września, aczkolwiek podjęcie tej uchwały w tym momencie ułatwi konstruowanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych. Uchwała określa ilość godzin lekcyjnych dyrektora oraz wicedyrektorów szkół i przedszkoli, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz rewalidacyjne.

Zmieniono uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Lubawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Zmiana daje możliwość sfinansowania stypendiów sportowych z dotacji, które samorząd przekazuje na działalność sportową. Klub sportowy będzie mógł w swoich rozliczeniach finansować stypendia sportowe wewnętrzne dla swoich zawodników i rozliczać je z dotacji od samorządu.

Radni pochylili się również nad tematem opłaty stawek targowych. W związku z niską rentownością targowiska, na wniosek Spółdzielni Rolniczo – Handlowej Rolnik, stawki zostały podwyższone, podobnie, jak wynagrodzenie inkasenta, którym jest wnioskodawca.

Na sesji radni przyjęli Program „Lubawska Karta Mieszkańca”. Będzie to system zniżek dla mieszkańców na korzystanie z usług oferowanych przez jednostki organizacyjne. Lubawską Kartę Mieszkańca będą mogły otrzymać osoby, które rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Iławie na korzyść Gminy Miejskiej Lubawa. Zarówno lista ulg, jak i elementy wizualne Karty, będą określone zarządzeniem burmistrza.

Rada urealniła stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie – na utrzymanie sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym z 37 do 61,50 zł na 1m² powierzchni zajmowanej przez obiekt oraz zdecydowała o przekazaniu dotacji na organizację kryterium kolarskiego, ustalając wysokość stawki w wysokości 130,20 zł na jednego uczestnika.

Rada wyraziła zgodę na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.950.000 złotych na pokrycie deficytu budżetu Miasta Lubawa w roku 2018 – 3.387.642 złotych oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – 562.358 złotych, unieważniając jednocześnie wcześniejszą uchwałę sprzed 2 miesięcy na tę samą kwotę kredytu.

Zmiany w tegorocznym budżecie

Radni zmienili również tegoroczny budżet, m.in. zwiększając wydatki na remont chodnika przy ulicy Poznańskiej oraz remont przejść dla pieszych na ul. B. Prusa, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego, przebudowę skrzyżowania ul. Gdańskiej i Poznańskiej oraz utworzenie aktywnych przejść dla pieszych w ul. Rzepnikowskiego oraz na zakup usług zwiększających dostępność do usług medycznych dla mieszkańców Lubawy w dni wolne od pracy oraz święta.

Nowa Skarbnik Miasta

Podczas sesji Rada Miasta odwołała na wniosek burmistrza Lubawy Skarbnika Miasta – Panią Danutę Szczepańską. Odwołanie nastąpiło w związku ze złożeniem rezygnacji przez panią Skarbnik, która po 26 latach latach przepracowanych na tym stanowisku zdecydowała się przejść na emeryturę. Nowym Skarbnikiem od 1 maja powołanym także na wniosek burmistrza przez radnych będzie Pani Honorata Muszyńska, dotychczasowy kierownik Referatu Finansowego Urzędu Miasta Lubawa. Wcześniej Pani Honorata Muszyńska była główną księgową w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Miejskim Ośrodku Kultury. W urzędzie miasta pracuje od 2013 roku.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top