Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » XVI sesja Rady Miasta Lubawa

XVI sesja Rady Miasta Lubawa

XVI sesja Rady Miasta Lubawa

 XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. w piątek o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2019”.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                dla Miasta Lubawa za rok 2019”. 
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Miejskiej Lubawa.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w  Lubawie za 2019 rok – opinia Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka” za rok 2019 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta. 
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Przedszkola Miejskiego w Lubawie za rok 2019 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta. 
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie za rok 2019 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta. 
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie za rok 2019 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie za rok 2019 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

    a/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rachunku wyniku wraz z rocznym     raportem ekonomiczno – finansowym za 2019 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego     Ośrodka Zdrowia w Lubawie;

    b/ uchylenia Uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa     konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego,

    c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,

    d/ przyjęcia Programu „Karta Przyjaciela Lubawy” – projekt zgłoszony przez radnych,

    e/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim     w Lubawie „Akademia Maluszka” oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat,

    f/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego    nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat                            za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym    do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach    prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa,

    g/ przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

    h/ zmiany Uchwały nr XXXI/272/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie     zmiany nazwy Placu 700-lecia na terenie miasta Lubawa, 

    i/ nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubawa,

    j/ zwolnienia z podatku od nieruchomości średnich przedsiębiorców, których płynność finansowa     uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji  z powodu COVID-19,

    k/ przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których     płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji     ekonomicznych z powodu COVID-19,

    l/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2020 – 2039,

    m/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2020 rok.

 1. Zapytania w sprawach aktualnych problemów Miasta.
 2. Odpowiedzi na zapytania.
 3. Zamknięcie obrad.

                                      Przewodniczący Rady

                                                

                             Jan Sarnowski

W tym samym dniu odbędzie się posiedzenie stałych Komisji Rady.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta     – godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Gospodarczej, Prawa, Pracy i Bezrobocia             – godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów                         – godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego                 – godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Rady oraz sesja przeprowadzone zostaną w trybie zdalnym.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top