Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

24 maja 2017 roku odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielanie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Po przedstawieniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rada Miasta Lubawa jednogłośnie udzieliła burmistrzowi miasta absolutorium.

W toku obrad radni podjęli uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów szczepień. W tym roku po raz pierwszy z bezpłatnych szczepień przeciw grypie będą mieli możliwość skorzystania seniorzy, czyli osoby powyżej 60 roku życia. Według danych z ewidencji ludności szczepieniem objętych może zostać 2121 mieszkańców Lubawy. Program szczepień przeciw HPV, który również został uchwalony podczas ostatniej sesji, przewiduje objęcie bezpłatnymi świadczeniami również chłopców, a nie tylko – jak dotychczas – dziewcząt. Według danych ze szkół programem zostanie objętych 98 osób. Samorząd będzie kontynuował również szczepienia przeciw pneumokokom dla najmłodszych lubawian urodzonych do końca 2016 roku. W sumie na profilaktyczne szczepienia dla mieszkańców w tegorocznym budżecie miasta zarezerwowana została kwota ok. 130 tysięcy złotych.

Radni zmodyfikowali równie uchwałę dotyczącą sposobu prowadzenia konsultacji społecznych w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego. Zmiana dotyczyła wprowadzenia przez samorząd – obok tradycyjnego za pomocą kart do głosowania, także możliwości internetowego składania oddawania głosów oraz składania wniosków.

Rada Miasta podjęła również uchwały:

– w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

– w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu – chodzi tutaj o ulice powiatowe: Rzepnikowskiego, Warszawską oraz Poznańską, które od 1 stycznia 2018 roku znajdą się w miejskim zasobie dróg,

– zmiany ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2017 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2017 – 2039 oraz zmian w budżecie miasta na rok bieżący.

Ponadto na sesji radni podjęli uchwałę zmieniającą nazwę Placu 700-lecia na Plac Zamkowy.

Uzasadnienie do uchwały jest następujące:

W dniu 10 kwietnia br. do Przewodniczącego Rady Miasta Lubawa wpłynął wniosek uczniów Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie o zmianę nazwy Plac 700- lecia na Plac Zamkowy. Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia br.

Przedzamcze usytuowane na północny – zachód od Zamku Biskupów Chełmińskich, do dziś zwane przez niektórych mieszkańców Lubawy Przygródkiem, było zapleczem dla zamku biskupiego, do którego można było dostać się jedyną drogą właśnie z tego placu. Przedzamcze miało kształt nieregularnego pięcioboku o przybliżonych wymiarach 80 m na osi wschód – zachód oraz około 140 m na osi północ – południe. Wjazd na teren przedzamcza prowadził bramą od południa, czyli dzisiejszą ulicą Jagiellońską. Z miastem było ono połączone bramą usytuowaną na końcu dzisiejszej ulicy Zamkowej oraz furtą w pobliżu kościoła parafialnego. W ciągu kolejnych stuleci zmieniał się wygląd tego miejsca. W XV wieku obrzeża przedzamcza zostały zabudowane drewnianymi budynkami, pełniącymi funkcje mieszkalno – gospodarcze. Ponadto znajdował się tam murowany spichlerz, a środek stanowił niezabudowany dziedziniec. Przez furtę umieszczoną we wschodniej części parkanu przedzamcza prowadziła droga przez most nad fosą w kierunku zamku. Późniejsze zapiski historyczne mówią również o ogrodzie i sadzie w tej części miasta.

Po przejęciu majątku biskupów przez władze pruskie w czasie I rozbioru Polski zabudowania na Przygródku zostały sprzedane mieszkańcom miasta. Wkrótce wybudowano tu nowe domy mieszkalne, a w 1847 roku na miejscu dawnego ogrodu biskupiego powstała synagoga. Wokół duktów spacerowych na placu rosły drzewa, które wycięto po przybyciu szwadronu dragonów pruskich stacjonujących w Lubawie w 1867 roku. W późniejszym czasie aż do 1879 r. Przygródek pełnił rolę targowiska zwierzęcego.

Oficjalna nazwa Plac 700-lecia weszła w życie na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Lubawie z dnia 11 października 1966 r. Trudno dziś określić jednoznacznie genezę nazwy Plac 700-lecia. Nie znajduje ona również historycznego uzasadnienia choćby w kontekście ubiegłorocznych obchodów 800-lecia ziemi lubawskiej. Przywrócenie historycznej nazwy Plac Zamkowy w obliczu planowanej rewitalizacji uliczek wokół Rynku miasta, w tym także obecnego Placu 700-lecia oraz przede wszystkim terenu po byłym zamku biskupów chełmińskich, na którym zaplanowane zostały prace związane z przywróceniem funkcji użytkowej odkrytych piwnic i odtworzenia parteru byłego zamku poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społeczno – Zawodowej, to argument za przywróceniem starej nazwy tego miejsca.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top