Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

29 stycznia odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Początek sesji zdominowały sprawy związane z opieką społeczną, a radni podjęli trzy uchwały związane z rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pierwsza z nich dotyczyła podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem. Po podjęciu uchwały kryterium dochodowe zwiększone zostało do 150%, co zwiększa liczbę osób, które będą mogły z tego typu świadczeń korzystać. Kolejną uchwałą została uregulowana sytuacja, w której osoby otrzymują świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, a ich dochody przekraczają przyjęte uchwałą Rady Miasta kryterium dochodowe. Radni przyjęli też uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Podczas ostatniej sesji szereg uchwał było związanych z udzieleniem dotacji celowych instytucjom zewnętrznym. Dwie z uchwał ustanowiły dotacje dla powiatu nowomiejskiego. Kwota 100 tysięcy złotych przeznaczona została na zakup toru wizyjnego do laparoskopu dla szpitala w Nowym Mieście Lubawskim, natomiast 50 tysięcy na zakup sprzętu i aparatury do mającego powstać zakładu rehabilitacji w rozbudowanej części Przychodni „Nad Jesionką” w Lubawie. Radni postanowili także wesprzeć prace remontowe w lubawskim komisariacie, przeznaczając na ten cel kwotę 15 tysięcy złotych oraz zgodzili się na przekazanie sprzętu komputerowego do komisariatu, który zostanie przeznaczony do obsługi centrum monitoringu wizyjnego z miejskich kamer. Radni udzielili również wsparcia Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w kwocie 15 tysięcy złotych na zakup samochodu do przewozu ratowników. Na ten cel składają się wspólnie samorządy powiatu iławskiego.
Rada Miasta wyraziła również zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 milionów złotych przeznaczonego na pokrycie deficytu miasta w roku 2014. Zaciągnięcie kredytu związane jest planowaną realizacją budowy ul. Lipowej oraz sfinansowaniem „wkładu własnego” miasta w rewitalizację Lubawskich Łazienek. To zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Uchwałą Rady Miasta uaktualniono również zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubawa; przyjęty został także „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubawa” oraz jednolity tekst regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta. Do sprzedaży – na wniosek dotychczasowego dzierżawcy – Spółdzielni Rolniczo – Handlowej Rolnik w Lubawie przeznaczono również lokal użytkowy położony przy ulicy Kupnera 4.
Ponadto radni zdecydowali o udzieleniu w wysokości 95% bonifikaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd majątkiem Gminy Miejskiej Lubawa oraz zmienili uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ulicy Borek. Ta ostatnia uchwała dotyczy inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Unii Europejskiej, która jest współfinansowana z zakładem Ikea Industry Lubawa (wcześniej: Swedwood Poland).
Radni zajęli także stanowisko w dwóch sprawach. Pierwsze dotyczyło odrzucenia wniosku mieszkańców ulicy Lipowej dotyczącego uchylenia uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom oraz drodze wewnętrznej. Uchwała w tej sprawie podjęta została przez Radę Miasta na sesji w dniu 18 grudnia 2013 roku. Drugie stanowisko dotyczyło zwiększenia wskaźnika procentowego dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Smerfolandia z 75% do 100% kosztów bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia. W związku z początkiem realizacji tegorocznego budżetu oraz zaplanowanymi przetargami, które będą miały najważniejszy wpływ, zarówno na wydatki, jak i przychody miasta, Rada Miasta postanowiła zająć się tą sprawą w drugim kwartale tego roku.
W sprawozdaniu między sesjami burmistrz miasta Maciej Radtke poinformował między innymi o spotkaniu z dyrektorem Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie panem Andrzejem Zakrzewskim. W spotkaniu uczestniczyli także: Jan Karwowski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, Marcin Buliński, wicestarosta nowomiejski, Iwona Orkiszewska, dyrektor Szpitala Powiatowego w Iławie, Bernadeta Hordejuk, pełnomocnik zarządu powiatu iławskiego oraz pracownicy Funduszu. Samo spotkanie dotyczyło omówienia zagadnień związanych z przygotowaniem postępowania konkursowego w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ze szczególnym określeniem optymalnego podziału na obszary zabezpieczone przez szpitale położone na terenie powiatów iławskiego i nowomiejskiego. Obecne kontrakty na świadczenie pomocy ambulatoryjnej będą obowiązywały do końca marca tego roku. Zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie od nowego okresu kontraktowania usług na pomoc medyczną w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy, a więc od 1 kwietnia tego roku, miejscem właściwym do udzielania tego typu świadczeń dla mieszkańców Lubawy będzie iławski szpital. Dla mieszkańców nie ma to większego znaczenia, ponieważ każde ambulatorium niezależnie od swojej lokalizacji ma obowiązek przyjąć pacjenta. Jeśli wyłoniony przez NFZ w konkursie ofert nowy wykonawca usługi nie zlokalizuje na terenie Lubawy zamiejscowego ambulatorium, to nadal pacjenci będą mogli w dni wolne od pracy korzystać z usług świadczonych przez Przychodnię Nad Jesionką.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top