Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

26 marca obyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Radni przyjęli sprawozdania z realizacji:
– Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok,
– Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok, a także działalności w roku ubiegłym Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przyjęli informację z realizacji zadań z zakresu gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2012 – 2014 za rok 2013.
W toku obrad przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2014 r.” Program ten jest przyjmowany co roku i reguluje zasady postępowania ze zwierzętami bezdomnymi. Ustala m.in. schronisko w Iławie, jako miejsce do którego trafiają odławiane zwierzęta, Lubawską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. jako firmę zajmującą się łapaniem bezdomnych zwierząt oraz gospodarstwo rolne  p. Eugeniusza Jankowskiego w Lubawie, jako miejsce, do którego będą trafiać zwierzęta gospodarskie. Program zapewnia również opiekę weterynaryjną, którą świadczyć będzie   Przychodnia Weterynaryjna Brunhildy i Wojciecha Chłopików w Lubawie w przypadku kolizji drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt. Na realizację tego programu w budżecie miasta zabezpieczono kwotę w wysokości 25.000 złotych.
Radni zgodzili się również na wprowadzenie na terenie miasta „Karty Dużej Rodziny”. Jest to forma ulg dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny nie jest elementem polityki społecznej, lecz wyrazem docenienia przez samorząd rodzin wychowujących liczne potomstwo. Wprowadzając Kartę Dużej Rodziny na terenie miasta samorząd chce docenić te rodziny, które pomimo modnego modelu rodziny 2+1, zdecydowali się na posiadanie liczniejszego potomstwa. Ulgi obejmują wachlarz zniżek na korzystanie z atrakcji Miejskiego Ośrodka Kultury (w tym Kina) oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz oferty zaproponowane przez partnerów, czyli firmy, które dobrowolnie przystępują do inicjatywy. Na sesji zwiększono również ekwiwalent dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Ekwiwalent za wyjazdy na akcję wzrósł o 3 złote/godzinę i wynosi 15 zł/h, a stawka za godzinę szkolenia została podniesiona do 10zł/h. Stawki te przez lata zostawały niezmienne i konieczne było podniesienie ich o koszty inflacji.  Uchwałą miasta gmina przejęła również zadania z zakresu administracji rządowej, mianowicie opiekę nad cmentarzem Armii Radzieckiej. Na ten cel miasto otrzymuje dotację z województwa, która w tym roku wynosi 1500 złotych. Radni uchwalili również nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Opracowanie nowego studium było konieczne było wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz produkcyjnej. Poza tym trzeba było zaktualizować dokument pod względem przepisów krajowych, wojewódzkich i miejscowych. Na sesji radni zdecydowali również o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa na budowę skrzyżowania projektowanego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 z istniejącymi torami linii kolejowej w ulicy Składowej. Kwota dotacji wynosi 341.000 złotych.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top